key-take aways

  • De kansen van satellietmonitoring voor waterschappen

  • Bepalen van parameters is interne uitdaging 

  • De waarde van veranderdetectie voor beheer en handhaving

  • Monitoring van waterkwaliteit en ecologie

Satellietmonitoring, machine learning & data science

Een waterschap heeft een veelvoud aan hulpmiddelen en tools ter beschikking om hun beheer- en onderhoudstaken goed uit te voeren. Van het houden van een dijkinspectie en het nemen van watermonsters tot aan het voeren van gesprekken ‘in het veld’ met belanghebbenden en het analyseren van camerabeelden en luchtfoto’s.

Ook satellietmonitoring zit al in de gereedschapskist van de waterschappen. 
Via de sensoren in satellieten worden grote hoeveelheden ruwe data van een bepaald beheergebied geproduceerd. Dat binnenhalen van satellietdata is stap één. Het analyseren, interpreteren en omzetten naar betrouwbare en bruikbare informatie is de volgende stap, waarvoor kennis van data science en machine learning nodig is. Die kennis brengt Royal HaskoningDHV Digital in.

satellietmonitoring

Veranderingen detecteren via machine learning 

De data scientists van Royal HaskoningDHV Digital ondersteunen waterschappen bij het analyseren en transformeren van data naar inzichten. Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is welke informatiebehoeften er zijn en welke data een satellietanalyse moet opleveren. Daar stel je parameters voor op. 

Welke parameters dat zijn, dat is de interne uitdaging die je als waterschap aan moet gaan. Want hierbij geldt: je weet niet wat je niet weet. Denk vooral niet in beperkingen, want de mogelijkheden van satellietdata zijn ongekend. 

De computer bestudeert vervolgens de ingevoerde data en leert om veranderingen te herkennen (machine learning). Die data zijn bijvoorbeeld tijdreeksen van satellietbeelden, maar ook andere data zoals luchtfoto’s. Door voortdurend data toe te voegen, train je de computer en groeit de betrouwbaarheid van de resultaten. 

Voor meerdere afdelingen waardevol

Veranderdetectie met behulp van satellietmonitoring kan ook worden ingezet voor het optimaal uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken. Denk daarbij aan het signaleren van afwijkingen in het aantal verhardingen of woonboten in een bepaald gebied. Het stelt je als waterschap in staat om gericht en tijdig in actie te komen. 

Royal HaskoningDHV heeft bij waterschappen projecten uitgevoerd rondom veranderdetectie, o.a. bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Door een brede invalshoek te kiezen, wordt veranderdetectie via satellietmonitoring voor meerdere processen binnen een waterschap van waarde. Niet alleen beheer en handhaving zijn erbij gebaat. De hele organisatie kan via satellietmonitoring over data beschikken die helpen om werkzaamheden goedkoper en efficiënter uit te voeren.

Graadmeter voor ecologie en waterkwaliteit

Die bredere kijk op het detecteren van veranderingen, is de kern van de business case die Royal HaskoningDHV Digital samen met Water Insight uitvoert bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit waterschap onderzoekt momenteel de toegevoegde waarde van satellietmonitoring voor het beheer van het watersysteem.

Daarbij draait het in het bijzonder om het monitoren van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Door satellietmonitoring en de analyse van satellietdata, in combinatie met machine learning en data science, wil het Hoogheemraadschap van Delfland beter begrijpen waarom de waterkwaliteit op een bepaald moment is zoals ze is. Op basis van die inzichten kunnen vervolgens proactief maatregelen worden genomen die helpen om de kwaliteit te verbeteren. De eerste resultaten van deze business case zijn veelbelovend. 

Bekijk de volledige case van het Hoogheemraadschap van Delfland.