De mobiliteit van de toekomst vraagt steeds meer maatwerk, een uitgekiende balans tussen de individuele wensen van eindgebruikers en de collectieve ambities voor leefbaarheid, veiligheid en klimaat. Maar ook tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. En tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor de vraagstukken van vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit.

Dat begint met een herbezinning op de meest effectieve en breed gedragen strategie - gevolgd door een doortastende implementatie op basis van een programmatische benadering. Daarbij past de erkenning dat een veiliger, efficiënter en duurzamer mobiliteitssysteem niet alleen een kwestie van technologie is. Het vereist een holistische visie op het integrale en complexe ecosysteem van de mobiliteit: mens, voertuig en weg.

Veiliger, efficiënter en duurzamer

Voertuigen zijn de laatste decennia steeds slimmer geworden, veel gaat al min of meer vanzelf. Slimme voertuigen kunnen ons helpen om het mobiliteitssysteem veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. Vooral de laatste jaren is het aantal rijhulpsystemen (ADAS – Advanced Driver Assistance systems) snel toegenomen. Denk aan de snelheid (niet te hard en meer constant), afstand houden, remmen in noodsituaties, op een rijbaan blijven rijden, herkenning van verkeersborden en bewaking van de dode hoek. Dit alles bevordert de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het comfort van de gebruikers, en het beperkt de schadelijke uitstoot.

Tegelijkertijd zien we een snelle toename van de communicatie tussen voertuigen onderling en met de systemen aan de wegkant. Hierdoor kunnen we het wegennet efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker gebruiken. De uitdaging is dit potentieel optimaal te benutten en tegelijkertijd de mogelijke risico’s te kennen, verlagen en beheersen.

Voertuigen met automatische functies

De interactie tussen voertuig, weggebruiker en weg is daarbij cruciaal. Daarom is een multidisciplinaire aanpak onmisbaar. Technologie, wegenscans en modelstudies gaan dan hand in hand met gedrags- en belevingsonderzoeken onder weggebruikers. Zo geven we deze interactie in de praktijk handen en voeten en leggen we de basis voor ontwerpen waarbij de mens centraal staat. De technologie moet immers aansluiten bij wat de bestuurder nodig heeft. Voorwaarde is dat bestuurders op de hoogte zijn van de mogelijkheden die automatische voertuigfuncties hen bieden, dat ze erop vertrouwen en dat ze er op de juiste manier gebruik van maken. Alleen dan kunnen autonome voertuigen de menselijke bestuurder optimaal ondersteunen. Voorwaarde is ook dat er continu aandacht is voor privacy en dus voor het zorgvuldig omgaan met data. Voertuigen met automatische functies staan immers continu in verbinding met hun omgeving.

De integrale aanpak stimuleert bewustwording, vergroot kennis en creëert vertrouwen en acceptatie. Dat is de basis voor een opgavegerichte en duurzaam succesvolle inzet van smart mobility. Een multidisciplinaire benadering is hierbij noodzakelijk. Dat vraagt ook om meer verbinding tussen, en gedeeld eigenaarschap van publieke en private partijen, zoals landelijke en regionale overheden en wegbeheerders, de automotive en transport industrie, verzekeraars, opleidings- en kennisinstituten en de ICT-sector.

Creëren van vertrouwen en acceptatie

De afgelopen jaren hebben we ons bewezen als koploper op het gebied van smart mobility, vooral door de combinatie van expertise op het gebied van technologie, mobiliteit en het organiseren van verandering. We zien de kansen, begrijpen de dilemma’s en weten hoe we ermee om moeten gaan. We brengen per vraagstuk de juiste stakeholders bij elkaar. Dankzij onze integrale aanpak zijn we in staat om samen met u een duurzame strategie voor de toekomst uit te stippelen, te zorgen voor een stevig geborgde implementatie én handelingsperspectief te bieden voor de korte termijn. Zo gaan we slim op weg naar een weloverwogen, stapsgewijze en optimale inzet van automatische voertuigen, nu en in de toekomst.

Wie stuurt?

In 2019 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Dutch Safety Board - DSB) een rapport genaamd ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer'. Het rapport bevat conclusies en beleidsaanbevelingen om het veilige gebruik van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) te bevorderen. Als onderdeel van het rapport hebben we enkele van onze onderzoeksresultaten over meerdere diepgaande onderzoeken aan DSB verstrekt, waarmee we voorstellen en suggesties voor de toekomst hebben kunnen schetsen.

Lees meer

De Nationale platoon test

In nauwe samenwerking met Aon Risk Solutions, Business Lease en ProDrive Training hebben we de nationale platoon test georganiseerd, waarbij 56 semi-zelfrijdende voertuigen in treintjes op de A2 werden gereden. Uit de resultaten bleek dat autonome voertuigen bijdragen aan veilig, soepel, duurzaam en comfortabel verkeer. Daarnaast zal het ons helpen ervoor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt bij het uitrollen van rijtaakondersteunende systemen.

Lees meer

Het effect van ADAS op verkeersveiligheid

Rijtaakondersteunende systemen (ADAS) bieden de kans om risico’s op ongevallen in het verkeer te verkleinen. Het uitvoeren van kleine aanpassingen op infrastructuur en samenwerking tussen wegbeheerders, de auto-industrie en andere belanghebbenden, dragen al bij om het effect van ADAS-toepassingen te vergroten. De ADAS-toepassingen kunnen direct en indirect de operationele rijtaak (snelheid en koers) beïnvloeden. Met de juiste interactie tussen infrastructuur, de bestuurder en het voertuig, kan deze techniek een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.

Lees meer
Wilt u meer weten over de transitie naar voertuigen met automatische functies? Peter Morsink deelt graag zijn kennis en ervaringen met u.

Gerelateerde challenges, markten en diensten