Ecologie en waterkwaliteit

Trendlijnen biologische toestand

Al vele jaren verzamelen de waterbeheerders biologische monsters van waterplanten, algen, vissen en kleine waterdiertjes (macrofauna). Deze monsters worden onder andere opgeslagen in Dawaco. Met de maatlatten die voor de KRW zijn ontwikkeld kunnen deze monsters omgezet worden naar een biologische toestand die wordt afgezet tegen KRW-normen (GEP’s). Met een geautomatiseerde tool zetten wij grote hoeveelheden van deze toestandsbepalingen samen met de normen uit in trendfiguren die snel de toestand en eventuele trends van de biologie inzichtelijke maken.

 

Download als PDF
Factsheets watersysteemanalyse

De KRW-watersysteemanalyses van de waterschappen leveren een schat aan informatie. Veel van de onderliggende basisinformatie wordt ook opgeslagen in Dawaco. Wij hebben een geautomatiseerde tool ontwikkeld die de informatie uit de watersysteemanalyses overzichtelijk weergeeft in factsheets per waterlichaam en onderliggende trajecten waarop de analyses zijn uitgevoerd.

Download als PDF
Overzicht toestand alle KRW-waterlichamen waterschap

De waterschappen verzamelen biologische en chemische monsters voor de KRW. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in Dawaco. Jaarlijks toetst het waterschap deze gegevens en wordt de beoordeling per parameter en waterlichaam geactualiseerd. Door het grote aantal parameters en waterlichamen leidt dat tot zeer veel data die lastig in één oogopslag te overzien is. Wij hebben een tool ontwikkeld die rechtstreeks kan worden gevoed met de bestanden uit deze toetsing en die de uitkomsten in één gecombineerde figuur weergegeven.

Download als PDF

Grondwaterkwaliteit

Bestrijdingsmiddelen in beeld

Voor de grondwaterkwaliteitsanalyses worden meer dan 150 bestrijdingsmiddelen gemeten. De aanwezigheid van deze bestrijdingsmiddelen wordt op individueel niveau beoordeeld waar en op welke diepte (filter) ze worden aangetroffen.

Figuur rechts: aangetroffen atrazine per peilbuis en per filter.

 

Bestrijdingsmiddelen en gebiedsgebruik

Royal HaskoningDHV ondersteunt provincies met een uitgebreide analyse van hun grondwatermeetnet voor onder andere Kaderrichtlijn Water relevante stoffen zoals bestrijdingsmiddelen. Hierbij maken wij inzichtelijk of het landgebruik gelinkt kan worden met de aangetroffen bestrijdingsmiddelen, om zo de mogelijke bron van de bestrijdingsmiddelen in het grondwater te achterhalen.

Figuur rechts: aantal aangetoonde bestrijdingsmiddelen per peilbuis (som van alle bemonsterde filters per peilbuis). Groene punten geven peilbuizen aan waar geen bestrijdingsmiddelen zijn aangetoond. De driehoeken geven aan wat het dominante type landgebruik is in de omgeving van de peilbuis.

Overzicht normoverschrijdingen

Via samenvattende overzichtskaarten maakt Royal HaskoningDHV in één oogopslag zichtbaar waar normoverschrijdingen plaatsvinden, zodat overheden hier hun beleid op aan kunnen passen.

Figuur rechts: aantal normoverschrijdingen bestrijdingsmiddelen per peilbuis.