Meetpunten en kenmerken

De informatie van meetpunten bestaat uit de code, de coördinaten en de watertypering. Alle andere informatie is vastgelegd in kenmerken. De gebruiker is vrij om de kenmerken te definiëren als vrije tekst, een getal (breedte en diepte van het water) of als multiple choice (ondergrond = klei, zand of veen). Kenmerken zijn zowel gekoppeld aan meetpunten als aan biologische monsters.

Biologie 

Aandacht is besteed aan de methode van bemonstering en de daarbij toegelaten taxontypen. Hierdoor zijn ‘bijvangsten” van soorten te verwerken, terwijl er toch controle mogelijk is. Zowel de gemeten als de gecorrigeerde meetwaarden worden opgeslagen. Invoer en import van klassen, zoals die van de Tansley classificatie, wordt volledig ondersteund. Gegevens over stadium van de levenscyclus en observaties voor de Flora-en faunawet zijn in een aparte omgeving opgeslagen.

De identificatie van de soorten is op basis van de Latijnse naam, waarbij de TWN lijsten leidend zijn. Het ingebouwde hiërarchiesysteem maakt het mogelijk om presentiekaarten en –tabellen te maken op familie- of ordeniveau. Doordat taxa zijn voorzien van kenmerken, is het aanmaken van bijvoorbeeld een kaart met rode lijstsoorten zeer eenvoudig. In de module is functionaliteit opgenomen voor het uitvoeren van de KRW toetsing op monster- en meetpuntniveau.

Fysische- en chemische waterkwaliteit

Deze module beschikt over geavanceerde importroutines voor de gegevens uit Laboratorium Informatie en Management Systemen (LIMS). De krachtige, interactieve, 2de lijns validatie is gebaseerd op het verwachte bereik van de parameters en de historie van de metingen bij het meetpunt. De module is uitgerust met functionaliteit voor het berekenen van parameters, zoals de ionenbalans, de som van stikstof en allerlei verhoudingsgetallen. Ook deze berekende parameters zijn opgenomen in de 2de lijns validatie.

Om goed inzicht te krijgen in de waterkwaliteit is een classificatiesysteem opgenomen. Het systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid om per parametergroep (bijvoorbeeld hoofdelementen, zware metalen, pesticiden) en per groep van watertypen (stromende en stilstaande watertypen, brakke en zoete watertypen) een classificatie op te stellen. Dit inzicht wordt nog vergroot door de rapportagemogelijkheden. Hiermee kan de beleidsmedewerker gegevens op verschillende manieren groeperen en interpreteren. De matrix uitvoer (horizontaal de parameters en verticaal de monsters) is door de flexibele selectie van de parameters en monsters een veel gebruikte optie.

Waterbodems

De waterbodemgegevens komen sterk overeen met die van de waterkwaliteit. De modules lijken dan ook sterk op elkaar. Uiteraard zijn er verschillen in de monstergegevens, de eenheden van de parameters en de toetsingen.

Meetplanbeheer

De module Meetplanbeheer is in principe generiek, maar is het krachtigst in combinatie met de bovenbeschreven modules. De module brengt drie functies bij elkaar: het vastleggen en karakteriseren van  meetprojecten en meetnetten, het opstellen van het meetplan en het monitoren van de uitvoering van dat plan.
Doordat de karakterisering van de informatiebehoefte in de waterschapswereld nog niet is geformaliseerd, biedt Dawaco een grote flexibiliteit om deze op te zetten. 
Het vastleggen van het meetplan gaat tot op het niveau van het meetpunt, de geplande bemonsteringsweek en het analysepakket (fysisch/chemisch) of de bemonsteringsmethode (biologie). Na import van gegevens wordt de planning automatisch bijgewerkt. Overzichten bieden inzicht in “verlate” en niet uitgevoerde bemonstering.

GIS

Voor geografische analyses wordt veelal ArcGis gebruikt. De overdracht van de gegevens van Dawaco naar GIS en het tonen van de metingen vanuit de GIS omgeving is ondergebracht in de module koppeling GIS.