Basismodule

De basismodule verwerkt de vaste gegevens van de meetpunten en filters, verzorgt de koppeling van foto’s en de weergave in Google Earth. Daarnaast biedt de module functionaliteit om de boorbeschrijving op de RGD-wijze of via de geldende NEN norm in te voeren. Ook de hydrologische interpretatie in termen van watervoerende pakketten en scheidende lagen kan de gebruiker kwijt in Dawaco. Alle drie type beschrijvingen zijn in tabel- of profielvorm te presenteren.
Een ander onderdeel van de basismodule verzorgt de registratie van uitgevoerd onderhoud. Naast de beschrijving kunnen ook de gepeilde diepten van de filters worden verwerkt, waardoor de gebruiker inzicht in de verzanding van de filters krijgt. Speciale aandacht is besteed aan het wijzigen van de kop van de filters. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen waterpassingen en fysieke aanpassingen.

Grondwaterstanden

Grondwatermeetnetten zijn bijna allemaal voorzien van drukmeters. Dawaco biedt functionaliteit om deze drukmetingen vast te leggen en om te rekenen naar grondwaterstanden. Voor de validatie worden om ook de handmatige controle metingen in een gescheiden omgeving vastgelegd. Validatie van de drukmetingen is van groot belang en daarom is Dawaco voorzien van een uitgebreide validatie procedure. 

Uiteraard kunnen grondwaterstanden in tijdlijnen en op kaart worden weergegeven. Voor kaarten beschikt Dawaco over rekenmethoden, die rekening houden met de overgang van laagfrequente naar hoogfrequente meetseries. Ook biedt Dawaco rapportageopties voor statistieken zoals GxG’s.
TNO beheert en centraal archief voor de grondwaterstanden. Dawaco kan grondwaterstanden zowel importeren als exporteren. Door het wijd verspreide gebruik van Dawaco onder waterbedrijven en provincies is Dawaco hofleverancier van dit type gegeven.

Grondwaterkwaliteit

Voor het importeren van grondwaterkwaliteitgegevens biedt Dawaco krachtige functies, waarin conversie van meetpunten, parameternummers en eenheden zijn opgenomen. Voor de 2de lijns validatie biedt Dawaco de gebruiker een gebiedsafhankelijke onder- en bovengrenscontrole, een zelf instelbare ionenbalans en een mechanisme voor het berekenen van verhoudingsgetallen (Cl/Egv, Fe/SO4, enz.). 

Dawaco is uitgerust met functionaliteit om de gegevens in de vorm van tijdlijnen, kaarten of tabellen (matrices) weer te geven. Via een exportoptie zijn de metingen in DinoQua2.1 formaat aan TNO aan te leveren.

Hoogfrequente meetseries

Hoogfrequente temperatuur- en geleidbaarheidsmetingen worden onder andere gebruikt in verdrogingsonderzoeken en in onderzoeken naar de verschuiving van het zoet/zout vlak. Dawaco verwerkt dit type metingen vanwege de hoge frequentie in een aparte omgeving.

Naast de rapportage van de metingen in de vorm van tijdlijnen, beschikt Dawaco over opties om de statistieken per meetpunt en parameter te rapporteren.

Zoutwachters

Zoutwachter bestaan uit 13 groepen elektrodeparen, die de weerstand op verschillende diepten meten. Een afname van de weerstand duidt op een toename van het zoutgehalte in het grondwater, een teken dat het zoet/zout grensvlak verschuift.

Naast het opslaan van deze metingen, biedt Dawaco functionaliteit om deze metingen al dan niet in combinatie met de boorbeschrijving in een diepte profiel weer te geven. Dit geeft samen met de tijdlijnen een goed beeld van de ligging van het zoet/zout vlak in de tijd.

Pompputten

Uniek voor Dawaco – Waterbedrijven is het vastleggen van de meetgegevens van pompputten. Naast de geometrie van het pompfilter met afgeblinde delen en de wijze waarop de pomp is ingehangen, biedt Dawaco functionaliteit voor het vastleggen van verstoppingstesten, flowmetingen en de gegevens van regeneraties. Ook de administratie van de pompen wordt ondersteund. Waterbedrijven leggen de debietgegevens over het algemeen vast in pakketten, die de aansturing van de pompen verzorgen. Een aantal van deze bedrijven brengen de debietgegevens automatisch over naar Dawaco voor langjarige archivering en presentatie in combinatie met stijghoogten en nuttige neerslag.

Meteorologische gegevens

Meteorologische gegevens met het accent op de neerslag- en verdampingscijfers zullen over het algemeen van het KNMI worden betrokken. Dawaco biedt hiervoor importroutines. Daarnaast beschikt Dawaco over functionaliteit voor het verwerken van neerslagcijfers van eigen stations. De meteorologische cijfers vinden hun toepassing vooral in de combinatie met de grondwaterstanden.

GIS

Voor geografische analyses wordt veelal ArcGis gebruikt. De overdracht van de gegevens van Dawaco naar GIS en het tonen van de metingen vanuit de GIS omgeving is ondergebracht in de module koppeling GIS.