Om te achterhalen wat de aanzet is van bepaald gedrag, moeten we een aantal vragen stellen en kunnen beantwoorden. Wat zijn de motieven van mensen om het huidige gedrag te vertonen? Wat zijn de behoeftes? En waar liggen kansen voor aanpassingen in de leefomgeving?

Met inzicht in de drijfveren, kunnen maatregelen worden ontwikkeld die goed aansluiten bij de doelgroep en daarmee verbetering in het gedrag tot stand brengen. We stimuleren gewenst gedrag door ervoor te zorgen dat de doelgroep het gedrag ook wil en kan vertonen, we creëren mogelijkheden en de stimulans om gedrag te verbeteren. 

Implementatie van de maatregelenmix

Samen met gemeente of provincie en de stakeholders werken we aan een effectieve strategie en implementatie van de juiste maatregelenmix. We monitoren de effecten ervan en sturen waar nodig bij. 

Royal HaskoningDHV levert adviseurs met inhoudelijke en strategische kennis op het gebied van logistiek, mobiliteit, duurzaamheid, (verkeers-)veiligheid, transporthubs, bereik van doelgroepen en gedragsbeïnvloeding. Onze experts zijn bekend met de stakeholders in het werkveld en hebben ruime ervaring met advisering van bedrijven en zowel regionale als lokale overheden. Afhankelijk van uw vraag stellen we een deskundig team samen om tot de beste oplossing te komen. 

Hoe men zich in een bepaalde situatie gedraagt, wordt bepaald door de combinatie van eigenschappen die iemand heeft (karakter), de kennis en vaardigheden waarover de persoon beschikt en de context (situatie) waarin men zich bevindt. 

Eigenschappen zijn vrijwel niet te veranderen, maar invloed op gedrag is wel uit te oefenen door iets te doen aan de context en aan de kennis en vaardigheden. 

Een voorbeeld: Wanneer je fietsgebruik wilt stimuleren in een sociale omgeving waarin de auto een statussymbool is, is investeren in herinrichting van de wegen niet alleen relatief duur, maar ook minder effectief. Van belang is om ook in te zetten op de sociale context: het beïnvloeden van de normen en waarden die er bestaan bij inwoners rondom autorijden en fietsen.

Voorbeeldprojecten gedragsbeïnvloeding

Meer weten over ons werk? Bekijk hier enkele voorbeeldprojecten.

Parkeren op Afstand

In het nieuwbouwproject Merwedekanaalzone bestaat de wens van Gemeente Utrecht voor parkeren op afstand. Dit houdt in dat toekomstige bewoners hun auto niet voor de deur kunnen parkeren, maar een afstand overbruggen tussen het vervoermiddel en de woning.  Een alternatief is de auto te parkeren in een P&R aan de rand van de stad. Het realiseren van hubs met deelmobiliteit in de wijk behoort tot de mogelijkheden waar de gemeente zich over buigt. De behoeften en het gedrag van de toekomstige bewoners zijn essentieel voor acceptatie en gebruik van deze voorzieningen. 
In dit project hebben wij focusgroepen geleid met als doel de wensen en behoeften van potentiële bewoners inzichtelijk te maken  en de randvoorwaarden waar parkeren op afstand en het gebruik van hubs met deelmobiliteit aan moeten voldoen.

ADAS: de bijdrage van rijhulpsystemen voor een veiligere leefomgeving 

Steeds meer voertuigen beschikken over rijhulpsystemen (ADAS). Deze systemen ondersteunen de bestuurder door te waarschuwen of zelfs in te grijpen als er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. Daarbij gebruiken die systemen informatie zoals markering en bebording, die de auto via sensoren of via de digitale infrastructuur uitleest. Het rendement van de hulpsystemen neemt toe als de inrichting van de wegen bijdraagt aan het detecteren van de relevante informatie. Hier ligt een taak voor de wegbeheerder. 

Doordat dit jaar onder andere de Intelligente Snelheids Acceptatie (ISA) toepassing verplicht wordt in nieuwe voertuigen, kunnen gemeenten bijvoorbeeld in schoolzones of 30km/h-zones extra invloed uitoefenen op het snelheidsgedrag van met name automobilisten.
Voor Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeenten hebben wij onderzoek gedaan naar de verwachte ontwikkelingen van ADAS en de gewenste aanpassingen aan de infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Royal HaskoningDHV heeft alle verzamelde informatie in een brochure samengevoegd waarin we aangeven wat het handelingsperspectief is van de wegbeheerder om de bijdrage van rijhulpsystemen aan de verkeersveiligheid te optimaliseren.

Mobiliteit in Molenberg

De gemeente Heerlen richt zich op gezonde en duurzame mobiliteit voor iedereen. De wijk Molenberg is als eerste gebied geselecteerd om te inventariseren wat er nodig is voor bewoners om duurzamer en gezonder te gaan reizen. Onze aanpak bestond uit deskresearch, interviews met de buurtregisseurs en belangrijke organisaties in de wijk, en een mobiliteitsenquête onder bewoners. De inzichten hebben wij vertaald in een integrale mobiliteitsaanpak met aanbevelingen voor de gemeente, waarin de inzet van organisaties in de wijk, fysieke faciliteiten en sociale stimulatie toegepast worden om de (mobiliteits)doelen te behalen. Deze aanpak fungeert als blauwdruk voor andere wijken binnen en buiten Heerlen.