Om de energie- en warmtetransitie te kunnen laten slagen, is een zorgvuldig proces nodig waarin inwoners stap voor stap worden meegenomen. Daarmee blijft het niet een ‘ver-van-hun-bed-show’, maar wordt het concreet en tastbaar. Zoals iedere verandering, kent ook deze een groeiende groep voorlopers. Deze mensen zijn vaak al langer betrokken op professioneel of persoonlijk vlak. Zij zijn zich vaak al bewust van nut-en-noodzaak en kunnen er voor zorgen dat een grotere groep inwoners en bedrijven mee gaan bewegen in de transitie. Dat vraagt dan wel om ondersteuning van, en samenwerking met, de gemeente. 

Participatie is meer dan communicatie

Bewonersparticipatie binnen de energietransitie kan - net zoals bij iedere vorm van participatie - op verschillende niveaus, en daardoor op verschillende manieren, worden ingestoken (denk aan proces-, project- of financiële participatie). Eén ding staat vast: participatie is altijd tweerichtingsverkeer. Waar communicatie zich richt op informeren, houding veranderen en/of in beweging komen, richt participatie zich op interactiviteit: een gesprek aangaan, elkaars standpunt begrijpen en samen werken aan beoogde doelen. Hiermee bouwt u een band en wederzijds vertrouwen op met bewoners en andere betrokkenen. 

De voordelen van bewonersparticipatie 

Door ons af te vragen ‘voor wie doen we deze opgave uiteindelijk’, zijn wij als persoon en professional in staat om met een andere bril te kijken naar transitieopgaven. Uiteindelijk willen we een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren voor de bewoners (en daarmee ook bedrijven). Daarom is het ook van essentieel belang om de bewoners zo veel mogelijk te betrekken in besluitvorming. Zij leven immers in een wijk-, dorp of stad die onderhevig is aan veranderingen. 

Door de bewoner zelf nauw te betrekken in opgaven in hun leefomgeving zijn zij in staat om hun zorg, wens of belang kenbaar te maken, en ook zelf in actie te komen. Hierdoor wordt de afstand tussen bewoners en gemeente kleiner, bouwen we samen aan een fijner woon- en leefklimaat, en gaat de beoogde verandering sneller. 

Het belang van een goede bewonersparticipatie zien wij dagelijks terug in onze projecten. Participatie, sociale acceptatie, verdeling van lasten en lusten, co-creatie en mede eigenaarschap zijn belangrijke onderwerpen. We weten wat de consequenties zijn van duurzame energieprojecten waarbij burgers om wat voor reden dan ook ontevreden zijn over het besluitvormingsproces en de concrete uitwerking van deze besluiten. Een participatieproces kan dan complex en tijdrovend zijn. Maar één ding is zeker, niet participeren kost nóg meer tijd en maakt de zaken nog ingewikkelder.
Wij kunnen u ondersteunen om uw participatieproces vorm te geven, door onze kennis van gedeeld eigenaarschap en strategisch omgevingsmanagement, met de ervaring van onze adviseurs bij vele andere burgerparticipatietrajecten en de innovatieve tools die we ontwikkelen. Zo kunnen we samen het bestaande netwerk van inwoners en bedrijven uitbouwen en zorgen dat we met betrokkenen onderbouwde keuzes kunnen maken. We zorgen ervoor dat niet alleen de ‘usual suspects’, maar ook de ‘middengroepen’ in beweging komen. 

Wilt u eens sparren over de verschillende niveaus en manieren van participatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. We delen graag onze kennis en ervaring.