Royal HaskoningDHV is sinds begin jaren ’80 actief op het gebied van bodem- en grondwater problematiek. Wij zijn betrokken bij het innoveren van bodemonderzoek en -sanering, beleid en regelgeving, en volgen de ontwikkelingen hierin op de voet.

Door deze jarenlange ervaring leveren wij maatwerk dat aansluit bij uw specifieke behoefte. Onze adviseurs kennen de praktijk: van initiatief tot uitvoering en nazorg. Binnen de geldende kaders van bodemwet- en regelgeving adviseren wij u hoe slim en (kosten) verantwoord om te gaan met risico’s van bodemverontreiniging, objecten en voorwerpen op of in de bodem en faciliteren ook de communicatie met het bevoegd gezag.

Daarnaast streven onze bodemadviseurs naar duurzaamheid en efficiëntie, door de kansen van de bodem voor uw plannen (bijvoorbeeld met betrekking tot bodemenergie, water, ruimte en grondstoffen) voortijdig te signaleren.Door de diversiteit aan expertises binnen ons bedrijf combineren wij onze technische, juridische en financiële kennis op het gebied van bodemkwaliteit met kennis van andere vakgebieden. Deze integrale benadering van bodemvraagstukken ondersteunt u in het bereiken van de meest geschikte totaaloplossing voor uw plannen, evenals in de afstemming richting de omgeving en belanghebbenden.

De veelzijdigheid van onze producten en diensten komt tot uiting in onderstaande thema’s:

Bodem- en grondwateronderzoek

 • Archeologie
 • (Water)bodemonderzoek (veldwerk, analyses, advies)
 • Nul- en eindsituatie onderzoek
 • Monitoring bodemverontreiniging
 • Risicobeoordeling bodemverontreiniging
 • Asbest in bodem
 • Niet gesprongen explosieven
 •  

  Diensten grondwater

 • Modelleringen grondwaterstroming
 • Verspreidingsmodellen grondwaterverontreiniging
 • Verspreidingsrisico analyse
 • Bemalingen van grondwater
 • Grondwatermeetnetten
 • Grondwateronttrekkingen
 •  

  Bodemsanering en -beheer

 • Saneringsplannen
 • Kostenramingen
 • Contractvorming (water)bodemsanering
 • Begeleiding aanbestedingen
 • Milieukundige begeleiding
 • Directievoering
 • Toepassing bouwstoffen
 • Veiligheid in uitvoering
 • Grondstromen
 •  

  Overige adviesdiensten

 • Risicomanagement
 • Locatiebeheerplannen
 • Bodemrecht en bodembeleid, juridische geschillen
 • Risicoanalyse bodembescherming
 • Vergunning- en beschikkingsaanvragen
 • Communicatie bevoegd gezag
 • Bodemenergie
 • Strategie documenten
 • Due Diligence
 • Second opinion
 • Gerelateerde challenges & projecten