Geen laaghangend fruit 

De onderzochte maatregelen kunnen worden onderverdeeld in wet- en regelgeving, verboden, financiële prikkels, verbeterde handhaving en communicatie/voorlichting. In totaal zijn 13 maatregelpakketten onderzocht. Voor elke maatregel is in kaart gebracht hoe deze geïmplementeerd zou kunnen worden, wat de verwachte effecten en geschatte kosten zijn en wat randvoorwaarden en onzekerheden zijn.
We hebben in onze verkenning geen ‘laaghangend fruit’ gevonden. Er zijn geen maatregelen die kunnen leiden tot een hoge emissiereductie en tegelijkertijd op korte termijn (binnen 1-2 jaar) en tegen lage kosten in te voeren zijn. Wel hebben veel maatregelen randvoorwaarden gemeen: het invoeren van een registratie van houtkachels en open haarden, goede voorlichting over de effecten van houtstook en effectieve handhaving. Dat betekent dat werken aan de realisatie van deze randvoorwaarden ondersteunend is aan de introductie van veel maatregelen. 
Verder hebben we geconstateerd er nog veel onbekend is over particuliere houtstook. Wanneer maatregelen verder uitgewerkt worden is het van belang om deze kennislacunes te vullen. Per maatregel kan dit verder worden ingevuld.  

Ons rapport is op 30 maart 2022 aan de Tweede Kamer verzonden