Afspraken Klimaatakkoord

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is het komen tot regionale energiestrategieën (RES-en), om de overgang naar een duurzame energievoorziening te realiseren. De werkgroepen zijn opgezet om knelpunten die RES-regio’s ervaren bij het opstellen van de RES-en te adresseren en voorstellen voor oplossingen te doen. De werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van rijk en regio, koepels, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Alle werkgroepleden hebben op persoonlijke titel deelgenomen om de vrije gedachtewisseling te bevorderen. 

Werkgroep Netimpact

De Werkgroep Netimpact onderstreept het belang van een integrale afweging waarin systeemefficiëntie beter wordt meegenomen dat tot nu toe het geval is. 
Door het net efficiënter te benutten, kan mogelijk tot wel 60% worden bespaard in netinvesteringen en benodigd ruimtegebruik. Dat bevordert uiteindelijk de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie. 

“Netcapaciteit is een schaars goed. De verdeling daarvan vraagt om een sterkere programmering op alle schaalniveaus en dus om prioriteren en faseren.”
 Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV en voorzitter van de Werkgroep Netimpact die het advies ‘Samen slimmer sturen!’ opstelde.

Stappenplan voor sterkere programmering in de regio 

De Werkgroep werkt in haar advies uit in welke stappen deze programmering vorm kan krijgen en hoe de resultaten kunnen worden verankerd. Essentieel is  dat tijdig duidelijk is welke projecten waar en wanneer uitgevoerd gaan worden en wat dat van het net zal vragen. Dit onderwerp is te complex voor één partij, voor één gemeente en soms zelfs voor één RES-regio. 

We moeten als Rijk, regio’s, netbeheerders en ontwikkelaars echt samen slimmer sturen. De schaarste aan netcapaciteit kunnen we alleen regionaal en landelijk oplossen.

 Pascal Lamberigts 

Royal HaskoningDHV

Werkgroep SDE en maatschappelijke kosten

De Werkgroep SDE en maatschappelijke kosten richtte zich op de raakvlakken tussen het op efficiency gebaseerde SDE-instrumentarium en het op een maatschappelijk afwegingskader ingerichte RES-proces.

“De Werkgroep is er goed in geslaagd bloot te leggen dat er geen tegenstelling hoeft te bestaan tussen de SDE aan de ene kant en de RES aan de andere kant. Dat leidt wel tot een gezamenlijke opgave voor de regio's. Zij moeten samen gaan formuleren aan welke randvoorwaarden zon- en windprojecten in alle regio's moeten gaan voldoen. Als ze dat voor elkaar krijgen, is de SDE hun vriend."
Voorzitter André Jurjus

De Werkgroep beveelt aan dat deze generieke set met maatschappelijke randvoorwaarden wordt uitgewerkt. Vervolgens kunnen de randvoorwaarden worden opgenomen in de SDE++.

Extra kwaliteitsbudget RES in aanvulling op de SDE

De kostenverhogingen die voortkomen uit specifiek regionale maatschappelijke randvoorwaarden kunnen leiden tot duurdere projecten die moeten concurreren met de beperkt beschikbare SDE-subsidies. De Werkgroep beveelt daarom aan te komen tot een extra ‘RES-kwaliteitsbudget’, in aanvulling op de SDE. 

“Dit budget is gericht op de financiering van de ‘extra onrendabele top’ die regionaal kan ontstaan door het verbinden van maatschappelijke wensen aan projecten. Het advies van de Werkgroep is om dit RES-kwaliteitsbudget nader uit te werken de komende maanden.”
Ron de Graaf van Royal HaskoningDHV en secretaris van de Werkgroep SDE en maatschappelijke kosten

Besluitvorming over de adviezen en aanbevelingen van alle werkgroepen vindt plaats in het Opdrachtgevend Beraad van NP RES in maart en april. 

Wilt u bijgepraat worden over de concrete oplossingen en adviezen  van de  Werkgroepen Netimpact en SDE, neemt u dan gerust contact met ons op.

Meer informatie