Het waterschap Peel en Maasvallei bezit en beheert een groot areaal van objecten of assets. Hiermee biedt het bescherming tegen overstromingen en draagt het zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater en zuivering van het afvalwater. De uitvoer van de taken wordt bemoeilijkt door uitdagingen als verouderde infrastructuur, incomplete en mogelijk deels incorrecte objectinformatie, nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de medewerkers, budgetreducties, toenemende druk op de beschikbare ruimte voor de objecten en zwaardere functionele eisen aan het systeem. Ook zijn recentelijk waterkeringen in beheer overgenomen van Rijkswaterstaat. De wens van het waterschap is een verdere professionalisering van de organisatie, om met de juiste middelen balans aan te brengen in prestaties, risico’s en kosten van het beheer en onderhoud.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft een grondige analyse gemaakt van de huidige beheersituatie bij het waterschap ten aanzien van de waterkerende kunstwerken in het areaal. We hebben binnen het waterschap verschillende stakeholders naar hun visie op de bestaande en gewenste beheersituatie gevraagd. Op basis daarvan hebben we een overzicht gemaakt van de door het waterschap te nemen stappen om tot de gewenste situatie te komen: het ‘in control’ zijn van het waterschap over de kunstwerken. In control betekent dat het waterschap beschikt over voldoende en de juiste mensen, middelen en informatie om goed gefundeerde beslissingen te nemen en acties uit te voeren om de kunstwerken te beheren en onderhouden. Alle activiteiten om tot deze situatie te komen zijn geprioriteerd, gebudgetteerd en opgenomen in een vijfjarig plan van aanpak. Zo hebben we samen met het waterschap de basis gelegd voor het lange termijnbeheer van de waterbouwkundige kunstwerken.

Het resultaat

Het waterschap is voorzien van een beheerplan voor de waterbouwkundige kunstwerken. Het plan bestaat onder andere uit:

  • Een overzicht van de waterkerende kunstwerken in beheer bij het waterschap;
  • Onderhoudstermijnen voor de verschillende onderdelen van de kunstwerken;
  • Het te voeren beleid voor het beheer van de kunstwerken. Het beleid heeft onder andere betrekking op hoe het waterschap omgaat met nevenfuncties van de kunstwerken (naast waterkeren) en welke strategie wordt gevolgd ten aanzien van toetsing op veiligheid, inspecties en calamiteiten;
  • Specifieke taken (actieprogramma beheermaatregelen) die moeten worden uitgevoerd in een meerjarig onderhoudsprogramma.

Dit heeft betrekking op onder andere de informatievoorziening over de kunstwerken, eisen aan de organisatie om de objecten te kunnen beheren en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Alle activiteiten zijn gebudgetteerd en opgenomen in een vijfjarig plan van aanpak.