Om de Afsluitdijk de aandacht te geven die hij verdient, wordt de dijk gereed gemaakt voor de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging en worden ambities verwezenlijkt op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. Rijk, provincies en marktpartijen werken samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige Afsluitdijk.

Tot eind 2022 laat Rijkswaterstaat (RWS) groot onderhoud uitvoeren aan de Afsluitdijk en de daarin gelegen sluizen. De dijk wordt versterkt, keersluizen worden aangelegd, alle spuisluizen worden gerenoveerd, pompen worden geplaatst en de brug bij het monument wordt verplaatst. Tevens worden er vismigratie mogelijkheden in de dijk gecreëerd voor De Nieuwe Afsluitdijk, ter bevordering van het ecosysteem.

Risicogestuurd inzicht
Royal HaskoningDHV heeft een groot aandeel in de werkzaamheden aan opdrachtgeverszijde en werkt hiervoor intensief samen met Rijkswaterstaat en Wagemaker. Wij toetsen het ontwerp en realisatieproces van de opdrachtnemer op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing en zorgen we voor het managen van het certificatenproces (beschikbaarheid- en voltooiingscertificaat). Hiermee wordt geborgd dat RWS risicogestuurd inzicht heeft in het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer, waardoor het project doelmatiger en minder risicovol verloopt en belastinggelden op een verantwoord wijze worden uitgegeven.

Zeer ervaren in systeemgerichte contractbeheersing
Onze kracht zit in onze zeer ervaren medewerkers. Door onze uitgebreide kennis en ervaring die we hebben opgedaan in de vele projecten én het belang dat we hechten aan een intensieve samenwerking, weten wij een grote meerwaarde aan de projecten van Rijkswaterstaat te leveren.

Naast de werkzaamheden in het kader van contractmanagement, ondersteunen we op gebied van issue en wijzigingen (I&W), civiel technische kennis en verificatie en validatie (V&V). Het I&W proces heeft tot doel om effectief wijzigingen technisch te analyseren en af te handelen. Met onze hoogwaardige civiel technische kennis dragen we bij aan oplossingen voor technische problemen, het bekrachtiging van validaties en adviseren over technische risico’s. De coördinatie van het V&V proces richt zich op de afstemming met de opdrachtnemer en zorgdragen voor tijdige afgifte van bekrachtigingen door RWS.

Met de diversiteit aan expertise en producten die we leveren, dragen we in de breedte bij aan een veilige en toekomstbestendige Afsluitdijk; een cruciaal project voor Nederland.

Looptijd
2018 – 2023