Waterschap Vallei en Veluwe constateerde een aantal jaar geleden dat het met de toenmalige bedrijfsvoering onvoldoende was toegerust om nieuwe uitdagingen adequaat het hoofd te bieden. De klassieke decentrale verantwoordelijkheid voor de procesvoering van de installaties stelde Vallei en Veluwe onvoldoende in staat om in te spelen op de toenemende behoefte om de assets optimaal uit te nutten: de zuiveringsinstallaties (rwzi) tegen zo laag mogelijke kosten optimaal laten zuiveren. Deze beperking werd nog versterkt door het feit dat installaties steeds complexer worden (de rwzi als energie- en grondstoffenfabriek). Daarom wilde het waterschap van de klassieke decentrale procesvoering naar een meer gecentraliseerde procesvoering, waarbij een beperkte groep specialisten de verantwoordelijkheid heeft om in de dagelijkse procesvoering het maximale uit de zuiveringsinstallaties halen. Doel was het structureel verbeteren van de benutting van de kostbare assets van zuiveringsbeheer.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft het waterschap ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van de benodigde oplossing, die de naam Centrale Regiekamer heeft gekregen. Royal HaskoningDHV heeft voor Waterschap Vallei en Veluwe de volgende deelprojecten uitgevoerd:
  • Het met een aantal sleutelpersonen van het waterschap ontwikkelen van een breed gedragen houtskoolschets (stip op de horizon) voor de herinrichting van de bedrijfsvoering op basis van het concept van de Centrale Regiekamer;
  • Het ontwerpen van de fysieke inrichting van de Centrale Regiekamer;
  • Het ontwikkelen van een concept voor ‘Intelligente Alarmering’, op basis waarvan de operators in de regiekamer alarmen uit de rwzi’s veel effectiever en efficiënter kunnen afhandelen;
  • Het ontwikkelen van een masterplan voor de modernisering van de procesautomatisering op de rwzi’s, toegesneden op het concept van de Centrale Regiekamer;
  • Levering en implementatie van de advanced controloplossing Aquasuite CarCON en bijbehorende dashboards, waarmee de operators structureel grip krijgen op de essentiële KPI’s van de zuiveringsprocessen.

Het Resultaat

Met de implementatie van de Centrale Regiekamer heeft Waterschap Vallei en Veluwe een structurele verbetering bereikt in de procesvoering van haar zuiveringsinstallatie. Door de centrale regie zijn de prestaties van de zuiveringsinstallaties substantieel verbeterd. Dit is onder meer zichtbaar in een aanzienlijke besparing in het verbruik van metaalzouten en energie op de installaties. Daarnaast is er een structurele kennisopbouw, kennisborging en kennisdeling met betrekking tot de optimale procesvoering van de rwzi’s gerealiseerd. De kwetsbaarheid van de performance van de individuele rwzi’s is substantieel gedaald, doordat de operators in de Centrale Regiekamer elkaar kunnen vervangen. Verder is de Centrale Regiekamer voor Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijk startpunt voor de samenwerking met de gemeenten, om de doelen van het Bestuursakkoord Water te realiseren. Tot slot vormt de Centrale Regiekamer een centraal aanspreekpunt voor in- en externen, met een professionele uitstraling.