Het project

Eind 2018 is het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) gaan nadenken hoe zij het vervangen van de bijna 20 jaar oude installaties slim kan combineren met het verduurzamen van het ziekenhuis. Het ZGV heeft de ambitie uitgesproken om een modern en duurzaam ziekenhuis te willen zijn met aandacht voor mens en milieu, waarbij zij haar verantwoordelijkheid neemt en haar CO2 uitstoot met 50% wil reduceren voor 2030. Dit vraagstuk, het uitwerken van een energiemasterplan voor het ZGV, werd bij ons neergelegd.

Over de organisatie

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede levert medische zorg, onderzoek en innovatie. Het ZGV verzorgt patiënten in West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht, een verzorgingsgebied met ruim 260.000 inwoners. Patiënten ontvangen handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl.

Een energiemasterplan voor ziekenhuis Gelderse vallei | Rpyal HaskoningDHV

Lees de hele casestudy voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

De uitdaging

Een energie infrastructuur in lijn met duurzame ambities. Het ZGV kampte met de urgentie die was ontstaan doordat installaties aan het einde van hun levensduur waren en daarnaast de toenemende vraag aan koude en elektrisch vermogen.

Zo stond dit relatief nieuwe ziekenhuis met dit project voor haar eerste serieuze onderhoud. Het ontwerpen van een nieuwe energie infrastructuur in lijn met de duurzame ambities van ZGV vormde de grootste uitdaging.

“Een tweedaagse sessie met experts van beide organisaties resulteerde in een concept plan dat we direct gepresenteerd hebben aan het ziekenhuisbestuur. Zo’n expertsessie is echt een aanrader bij een complex en kostbaar project als een energiemasterplan.”

Koen Tuinhout

Hoofd Techniek Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onze oplossing

Allereerst hebben wij het energieverbruik en de status van de energie infrastructuur van het ZGV in kaart gebracht. Conform de 5 stappen methode is een energiemasterplan ontwikkeld waarin onder meer gekozen werd voor combinatie van het warmtenet met een WKO-systeem, de oude installaties vervangen werden en het vermogen van de transformator werd verhoogd.

Energiemasterplan | Royal HaskoningDHV

Multidisciplinaire werksessies

Een essentieel element in de samenwerking waren de multidisciplinaire werksessies in de iRoom van ons kantoor, waar (zorg)medewerkers van het ZGV samen met onze experts de urgente vraagstukken behandelden en mogelijke oplossingsrichtingen bedachten. Het resultaat van deze sessies was een concept energiemasterplan dat direct gepresenteerd kon worden aan het bestuur.

Directe lijntjes

Gedurende het hele proces waren er directe lijntjes tussen Raad van Bestuur,  hoofd techniek en onze experts. Dit zorgde ervoor dat er geen verrassingen waren en wederzijds commitment was om te komen tot een gedegen energiemasterplan. Door te kijken op langere termijn zijn vanuit de gebudgetteerde onderhoudsplannen voldoende financiële middelen beschikbaar, waardoor geen aanvullend budget nodig was voor de verduurzaming.

Gebruik, gebouw, gebied

Bij het zoeken naar oplossingen is niet alleen gekeken naar het gebouw zelf of het gebruik daarvan. Ook is gekeken naar de omgeving en het gebied. De aanwezigheid van een duurzaam warmtenet recht voor de deur en een WKO-systeem boden de perfecte oplossing.

De resultaten

Gasgebruik en CO2 uitstoot

Als de maatregelen worden doorgevoerd, wordt een besparing voorzien van maar liefst 80% van het huidige gasgebruik en daalt de CO2 uitstoot van het ZGV met 55%. Rand voorwaardelijk hieraan is dat ook het elektrisch aansluitvermogen uitgebreid wordt met een extra transformator. Met deze plannen voldoet het ZGV mogelijk al binnen enkele jaren aan de klimaatafspraken voor 2030 en is er bestuurlijke en operationele zekerheid richting 2050.