Ireport omgevingsvisie

We zijn al vroeg in het project gestart met het iReport, onze digitale interactieve rapportage. Dit ‘levend document’ laten we meegroeien in het project, en bevat veel uitgewerkte beelden. Dit maakt het mogelijk om de juiste discussies te voeren, zowel binnen de gemeente (ambtelijke kern- en klankbordteam, bestuurlijk en de raad) als met de bewoners en instanties, om zo samen stap voor stap de Omgevingsvisie tot stand te brengen. Zeker nu met de beperkende maatregelen rondom COVID, bewijst deze digitale rapportage zijn waarde. Ook de door de gemeente Gouda ontwikkelde app ‘participatie in twee minuten’, heeft hierbij zijn dienst bewezen.

Vijf Goudse waarden als basis voor de omgevingsvisie

Kijkend naar de beleidsanalyse, waar het project mee is gestart, en naar de beoogde ambities, hebben we de ‘Vijf Goudse Opgaven’ geformuleerd. Deze hebben we vervolgens vertaald naar de kaart van Gouda, en naar ‘Vijf Keuzes voor de Leefomgeving’. De eigen Goudse organisatie heeft daarbij haar inbreng kunnen geven in (digitale) sessies, aangevuld met diepte-interviews. Tevens hebben we andere geïnteresseerden en belanghebbenden betrokken, zoals professionele partijen en bewoners. De Vijf Goudse waarden, het benutten ervan én beschermen waar nodig, vormen de basis voor de Omgevingsvisie. Inzoomen op zes verschillende typen deelgebieden, maakt dat meer nuance en detail kon worden aangebracht.

Betrokkenheid, integraliteit en draagvlak

Bijna wekelijks vindt overleg plaats tussen ons en het gemeentelijke kernteam. De brede ambtelijke groep betrekken we op cruciale meedenkmomenten om er zeker van te zijn dat ook de actuele beleidsontwikkelingen in de Omgevingsvisie (en het MER) een plek krijgen. De kernteams spreken tevens regelmatig met de twee projectwethouders, het voltallige college van B&W, en de raad(-klankbordgroep). Met onze integrale werksessies en werkwijze zorgen we voor betrokkenheid, integraliteit en draagvlak binnen de organisatie.


“Door strak projectmanagement met duidelijke stappen, bereiken we steeds weer goede voortgang. Prettige en goede manier van communicatie ook, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.”
Sander Haak, projectleider gemeente Gouda

Digitaal doorwerken

We hebben in Coronatijd digitaal kunnen doorwerken met behulp van online meetings, ons iReport en de app, waarbij we zowel de gemeentelijke organisatie als de burgers goed konden betrekken. Daarnaast hebben we de opgave voor een Omgevingsvisie goed en efficiënt kunnen doorgronden door te werken met doelgerichte deelgebieden: locaties waar veel staat te gebeuren, of die juist extra bescherming behoeven.

NRD en MER

Afgelopen zomer hebben we de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld, gevolgd door een ‘Foto van de Leefomgeving’. Deze geeft een analyse van het bestaande beleid en de autonome ontwikkeling, en hoe deze scoren op vooraf bepaalde criteria. Momenteel werken we aan het planMER. De uitkomst daarvan leidt tot aanscherping van de concept-Omgevingsvisie, waarna de inspraak plaatsvindt. Tot slot zal de raad de Omgevingsvisie vaststellen.

Mocht u meer willen weten over deze Omgevingsvisie of de realisatie van een succesvolle participatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Projectfeiten

  • Uitdaging: Een gezonder leef- en woonklimaat faciliteren voor de compacte stad Gouda
  • Klant: gemeente Gouda
  • Locatie: Gouda
  • Periode: 2020
  • Oplossing: Slimme verstedelijkingstrategieën in een digitale, interactieve Omgevingsvisie waardoor alle belanghebbenden kunnen meekijken en input geven. 

Resultaten

  • Een gezonder en sterker Gouda 
  • Een gedragen aanpak door veel aandacht voor (burger)participatie
  • Een toekomstbestendige Omgevingsvisie voor Gouda met focus op de maatschappelijke transities: energie, mobiliteit en klimaatadaptatie.