De uitdaging
De Voordelta is een natuurgebied op zee voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Het is Europees beschermd als Natura 2000-gebied. In 2008 is, als eerste van Nederland, een beheerplan opgesteld, met de natuurdoelen en maatregelen om deze doelen te bereiken. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. In 2014 moet men weten of de maatregelen hun vruchten hebben afgeworpen. In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) Zee en Delta heeft Royal HaskoningDHV de allereerste evaluatie van een Natura 2000-beheerplan uitgevoerd.

Onze oplossing
Omdat een evaluatie van een beheerplan nog niet eerder gedaan is, hebben onze marien ecologen een evaluatie methodiek opgesteld. Gebruikmakend van onderzoeksgegevens, literatuur research en gesprekken met experts is geïnventariseerd en geanalyseerd hoe het met de zeehonden, vogels, vissen en habitattypen gaat, zowel in de Voordelta, de regio, als (inter)nationaal.

Deze gegevens hebben we gekoppeld aan activiteiten in de regio. Op deze manier is geanalyseerd of trends het gevolg waren van veranderd gebruik, natuurlijke dynamiek of externe invloeden. Daarnaast kregen we inzicht in de effectiviteit en doeltreffendheid van de getroffen maatregelen.

Het resultaat
Onze integrale aanpak en samenwerking met andere onderzoekers heeft geleid tot een duidelijk beeld van het effect van het beheerplan op beschermde soorten en de invloed van verschillende factoren. Met deze evaluatie kan Rijkswaterstaat vervolgstappen nemen voor de volgende beheerplanperiode: welke natuurdoelen vragen extra aandacht en wat is daarvoor nodig? RWS heeft ons gevraagd ook te helpen bij het uitwerken van de vervolgstappen. Zo schrijven wij het 2e Natura 2000 Beheerplan Voordelta.