Doel

Het doel van de evaluatie is inzicht in de werkpraktijk van het aanbrengen van gespoten PUR-isolatie met als invalshoek de gezondheidsrisico’s voor bewoners en isoleerders en aanbevelingen voor verbetering. Dit omvat een inventarisatie van situaties waarin gezondheidsrisico’s optreden, de omvang daarvan in relatie tot de totale omvang van de sector, een analyse van mogelijke oorzaken en aanbevelingen voor mogelijke beleidsactie.

Onderzoeksvragen

De volgende vier onderzoeksvragen zijn de kern van het onderzoek:

  1. Hoe ziet de huidige werkpraktijk van de toepassing van gespoten PUR-isolatie eruit? Onderdeel van de vraagstelling is het maken van een schatting van de omvang van de toepassing van gespoten PUR-isolatie, waar mogelijk gedifferentieerd naar relevante onderdelen (bijvoorbeeld gecertificeerde en niet-gecertificeerde werkzaamheden, type isolatie e.d.);
  2. Welke risico’s levert deze werkpraktijk op voor de gezondheid van bewoners en isoleerders? Hierbij wordt ook een schatting gemaakt van de omvang van het voorkomen van de risico’s, waar mogelijk gedifferentieerd naar relevante onderdelen (bijvoorbeeld gecertificeerde en niet-gecertificeerde werkzaamheden, type isolatie e.d.);
  3. Welke redenen zijn hiervoor aan te wijzen;
  4. Welke aanbevelingen zijn te doen voor een verbetering van deze situatie, op basis van de verzamelde informatie?

Literatuurstudie en interviews

Dit onderzoek omvat geen nieuwe metingen, er wordt gebruik gemaakt van al beschikbare bronnen. Hiervoor voeren wij een literatuurstudie uit en houden interviews. 

Voor de interviews is opdracht gegeven om maximaal tien partijen te interviewen. De interviews worden afgenomen aan de hand van een vragenlijst die vooraf wordt gedeeld. Voor elk interview plannen we een Teams-meeting van anderhalf uur. Per partij worden één of twee personen geïnterviewd. 
Als meer dan één persoon per betrokken partij wordt geïnterviewd, worden de interviews gelijktijdig gehouden. De interviews worden opgenomen. De opnames worden niet door ons gedeeld met de opdrachtgever, in verband met de gevraagde vertrouwelijkheid. We geven de resultaten van de interviews weer in een gespreksverslag. Dit leggen we éénmaal aan de geïnterviewde voor, om onjuistheden eruit te kunnen halen.

Vervolg

Op basis van de resultaten van het onderzoek zal het ministerie van BZK samen met het ministerie van SZW een voorstel voor (beleids)maatregelen maken voor de Tweede Kamer. Het maken van een voorstel voor (beleids)maatregelen is geen onderdeel van het betreffende onderzoek.

Meer informatie:

Projectplan

Kamerstukken