Handreiking 2.0

Ron de Graaf is de projectleider van de te ontwikkelen Handreiking 2.0. Deze helpt de RES-regio’s met het vormgeven van de fase na de RES 1.0. Het document geeft handvatten, eenduidigheid over de regio’s heen, afbakening van het RES-traject en borgt zo de ingezette voortvarendheid richting het afgesproken doelbereik in het Klimaatakkoord. De handreiking zal tevens goede en heldere afspraken moeten bevatten over de monitoring van de RES’en en van de daaronder vallende projecten.

De handreiking beslaat een grote diversiteit aan onderwerpen, van de relatie met de Omgevingswet, de relatie met voldoende en tijdige infrastructuur tot het financiële instrumentarium. Ook speelt de rolverdeling tussen de overheidslagen en publiek en privaat een belangrijke rol. Dit vraagt van ons projectleiderschap zowel een helicopterview om samenhang aan te kunnen brengen als inzicht in welke fase van de RES welke inhoudelijke verdieping nodig is.

Beleidsadviseur uitvoering NP RES

Alienke Ramaker is beleidsadviseur uitvoering bij het NP RES. Nu de RES 1.0 zijn afronding nadert, is het tijd voor de volgende stap: hoe komen we van woorden tot daden? Het NP RES ondersteunt daarbij, met kennisdeelsessies en kennisproducten. Het gaat om organisatorische vraagstukken (hoe richt je de uitvoeringsorganisatie in?), concrete handvatten voor de uitvoeringsprogramma’s, maar ook om vraagstukken over de vertaling naar beleid, bij verschillende overheden, in een gezamenlijk ritme. 

Projectfeiten

  • Uitdaging: Een handreiking opstellen met en voor de regio’s die hen ondersteunt, maar tegelijk voldoende focus geeft om tot goed doelbereik te komen. 
  • Locatie: Nederland
  • Klant: NP RES
  • Oplossing: Een praktisch hanteerbare handreiking die de RES-regio’s ondersteunt in het proces om te komen tot de RES 2.0 door het organiseren van klankbordgroepen, intervisiebijeenkomsten, kennisproducten, met do’s en don’ts en ruimte voor het gezamenlijk gesprek.

Resultaten

  • Het inpassen van de filosofie omtrent Gedeeld Eigenaarschap in de handreiking
  • Handreiking als hulpmiddel om te komen tot de doelstelling van 35TWh aan duurzame opwek en aardgasvrije woningen in 2030