Royal HaskoningDHV is als partner betrokken bij het realiseren van het kadeherstel van regionale keringen. We zorgen dat deze aan de provinciale norm voor veiligheid voldoen. Daarnaast dragen we bij aan de gemeenschappelijke Europese Kaderrichtlijn Water- en natuurdoelstellingen van provincie en waterschap.

Aanpak kadetrajecten

Gezamenlijk hebben we de verkenning gedaan om te beoordelen welke trajecten binnen het projectgebied hersteld moesten worden. De aspecten waaraan de kades moeten voldoen zijn: qua hoogte boven de vastgestelde afkeurhoogte liggen, goede stabiliteit en er mag zich geen (kans op) piping voordoen.

Voor alle kadetrajecten zijn inmetingen, boringen en sonderingen uitgevoerd om de actuele status van de betreffende kadedelen overzichtelijk in beeld te krijgen. Op basis hiervan hebben we de berekeningen en ontwerpen gemaakt. Om voldoende input en draagvlak te krijgen voor de beoogde werkzaamheden, hebben we ruim overleg gevoerd met de ingelanden binnen het waterschap.

Haskerdijken en Heerenveen

De locatie Haskerdijken is een complex werk doordat het uitvoerende werk grotendeels op particulier terrein is. Dat betekent dat er onder andere damwanden achter de woningen worden geplaatst. Ook tuinen en verhardingen moeten worden aangepast.

Het werk “6 deelgebieden rondom Heerenveen” betreffen kades ter plaatse van de Wijde Geeuw, Vegelinsoord IT Deel, Vegelinsoord, Polderzijde Haskerdijken (westzijde Heerenveens kanaal), Belvedere en Bontebok. Op deze locaties moet het aanwezige kadeprofiel op hoogte worden gebracht en/of verstevigd worden door het aanbrengen van ondergrondse damwand/palenrij of het dempen van aanwezige teensloot.

De beide deelprojecten “Oever & Kade-werken Haskerdijken” en “6 deelgebieden rondom Heerenveen” zijn momenteel in uitvoering en worden rond de zomer 2021 opgeleverd.