Hierbij hebben we vooral gekeken naar zonne-energie, omdat in een pré-verkenning al snel bleek dat de beleidsruimte binnen het rijksareaal te krap is voor de realisatie van windenergie. De voorverkenning bestaat uit twee delen: een ruimtelijke visie voor het gehele plangebied en een haalbaarheidsonderzoek en uitwerking van businesscases voor de gemeenten Wierden en Almelo, de gemeenten Borne en Hengelo en voor de gemeente Enschede.

Ruimtelijke visie

De ruimtelijke visie biedt handvaten voor de allocatie en vormgeving van duurzame energieopwekking. Het Twentse landschap en haar karakteristiek langs de A35 vormen de basis voor het ontwikkelen van duurzame energie. Bij de afschermende voorzieningen langs de snelweg bij het stedelijk landschap wordt nadrukkelijk een relatie gevonden tussen weg en energieopwekking met zonnepanelen. Hier worden de rijksgronden actief ingezet voor energieopwek en kan Twente haar duurzaamheidsambities aan de snelweggebruikers laten zien. Op overige delen langs de A35 is het landschappelijk patroon leidend voor de uitwerking van zonne-energie. De parken worden vormgegeven vanuit de omgevingskenmerken van het landschap. Als zo’n landschappelijk park grenst aan de A35, kan de rijksgrond wel worden ingezet om het park en daarmee de potentiele opwek te vergroten.

Haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek, van in gezamenlijke ontwerpateliers gedefinieerde locaties, is gekeken naar zowel het RWS-areaal als de aansluitende gemeentelijke gronden. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de meest kansrijke locaties zich bevinden waar de A35 stedelijke gebieden doorsnijdt. Bovendien blijkt dat een combinatie van financieel minder haalbare locaties tot een haalbaar geheel samengebracht kunnen worden. Het aantal mogelijk te ontwikkelen locaties neemt hierdoor toe, waardoor het realistisch opwekpotentieel langs de A35 wordt vergroot.

Belangrijkste les uit de pilot

De belangrijke les uit de pilot is dat het voor een succesvolle ontwikkeling van zonneparken cruciaal is om als overheden samen te werken. Bij de gronduitgifte/marktbenadering ontstaan dan meer reële kansen op haalbare businesscases en daarmee meer mogelijkheden om de ruimtelijke visie te realiseren.

Energiewinning met maximale opbrengst per vierkante meter is daarbij niet zonder bedenkingen. Het biedt kansen voor meer opgaven, zoals versterking van de landschappelijke kwaliteit, vergroting van de biodiversiteit en recreatief medegebruik bij verdere uitwerking mee te nemen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van we duurzame energie langs (snel)wegen? Neem dan gerust contact met ons op.

Projectfeiten

  • Uitdaging: hoe kunnen rijksgronden een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie?
  • Klant: Rijkswaterstaat
  • Locatie: langs de snelweg A35 tussen Wierden en Enschede
  • Periode: 2018-2020
  • Oplossing: we hebben een ruimtelijke visie voor het gehele plangebied gemaakt als mede een haalbaarheidsonderzoek en uitwerking van businesscases, om de mogelijkheden effectief in kaart te brengen.

Resultaten

  • Inzicht in de meest kansrijke locaties
  • Koppeling van rijksambitie met gemeentelijke ambitie, waardoor het realistisch opwekpotentieel van duurzame energie wordt vergroot
  • Dit pilotproject kan als voorbeeld dienen voor vele andere locaties en het biedt een waardevolle bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

Urban | Royal HaskoningDHV