Mobiliteitstransitie naar duurzame stadslogistiek in Hoorn noodzaak

Hoorn, de hoofdstad alsmede grootste stad van de regio Westfriesland, heeft met haar rijke V.O.C. verleden, haven, winkels en restaurants een enorme aantrekkingskracht. De stad groeit hard, naar verwachting naar circa 80.000 inwoners in 2030. Hoorn vangt deze groei zoveel mogelijk op binnen bestaand stedelijk gebied. Hierdoor is de mobiliteitsdruk groot, met als gevolg (trillings-)overlast van bevoorradend verkeer in de historische binnenstad, maar ook komt dit de verblijfskwaliteit niet ten goede. Deze havenstad uit de Gouden Eeuw zou een mix moeten zijn van verblijven, wonen en winkelen in een attractieve en vitale leefomgeving.

Haalbaarheidsstudie zero-emissiezone

Een aantrekkelijke binnenstad waarin verblijfskwaliteit voorop staat, vraagt om het inrichten van het verkeer in de binnenstad op een duurzame manier. Gemeente Hoorn heeft Royal HaskoningDHV hiertoe gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het verduurzamen van de stadslogistiek in Hoorn, mogelijk door het invoeren van een zero-emissiezone.

Een stapsgewijze aanpak met participatie van lokale stakeholders

Om alle kansen en knelpunten in beeld te krijgen, is allereerst een inventarisatie en fysieke schouw uitgevoerd met gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), handhaving en de ondernemers uit de binnenstad. Vervolgens is er een bevoorradingsprofiel binnenstad opgesteld. Interviews met de ondernemers, vervoerders en betrokken brancheorganisaties hebben geleid tot een zorgvuldige analyse en een actieplan. In dit plan zijn de 5 meest effectieve maatregelen voor duurzame stadslogistiek toegelicht, met daarbij een planning en volgordelijkheid in de te nemen maatregelen. Doordat stakeholders in onze aanpak direct betrokken zijn in het proces, bestaat er al draagvlak voor het invoeren van deze maatregelen.

Het resultaat: een gedragen plan van aanpak met routekaart naar Zero Emissie Stadslogistiek 2025/2030

De aanpak van Royal HaskoningDHV heeft geleid tot een gedragen Plan van Aanpak met een bijbehorende routekaart op weg naar Zero Emissie Stadslogistiek in 2025/2030. De gemeenteraad heeft enthousiast en vrijwel unaniem ingestemd met het voorstel. De gemeente Hoorn kan met dit rapport een concrete stap zetten naar het invoeren van een zero-emissiezone en andere maatregelen die de stadslogistiek in Hoorn verduurzamen. 

Ook op langere termijn wil de gemeente Hoorn duurzaamheid in de stadslogistiek borgen. De uitkomsten en adviezen uit ons rapport zijn derhalve opgenomen in de mobiliteitsvisie Hoorn 2030-2040, en vormen daarmee structurerend beleid voor de komende twintig jaar. De gemeente Hoorn heeft Royal HaskoningDHV voor dit project beloond met rapportcijfer 9 en heeft voor het vervolgtraject van de uitwerking van het Actieplan Duurzame Stadslogistiek Royal HaskoningDHV inmiddels opnieuw gevraagd hen bij te staan.