Het is van belang dat er een onafhankelijke validatie van de innovatieve technologieën werd gedaan. ‘Project 6-25’ is gestart met als ambitie om in 2025 zes Megaton CO2-uitstoot van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te reduceren. De potentie van een programmatische uitrol van innovatieve technologieën was hierbij de kernvraag. De uitkomst van het rapport laat zien dat er de komende jaren al een substantiële CO2-reductie mogelijk is door de inzet van innovatieve technologieën voor proces efficiency, zoals het slim gebruik van sensoren, data en kunstmatige intelligentie. Er liggen mooie kansen voor de industrie bij terugwinning van restwarmte op lagere temperaturen, warmtepompen voor hogere temperaturen, hybride boilers, energie efficiënte magneetkoppelingen en predictive maintenance.

Deze reductie kan relatief snel worden bereikt omdat de technologie nu al beschikbaar is, én ook economisch interessant is. Er is een flink CO2-reductie potentieel bij bestaande energiemaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat het economisch CO2-reductiepotentieel gerealiseerd wordt. In de studie is ongelimiteerde toegang tot mensen en kapitaal als uitgangspunt gehanteerd. Een van de aanbevelingen is dan ook om belemmeringen op dit gebied aan te pakken door toegang tot kennis, vakmensen en kapitaal te faciliteren. Dit speelt zowel voor de implementatie van de maatregelen als ook voor de handhaving van het toepassen van energiemaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

In de studie zijn 15 verschillende technologieën gevalideerd en gevalideerd voor 8 industriële sectoren en de overheid. Hieruit is gebleken dat de sectoren voedingsmiddelen, chemische industrie en raffinaderijen goede mogelijkheden bieden voor CO2-reductie. Technologieën als warmte-integratie, ICT en elektromotorsystemen potentieel en kunnen breed toegepast worden. Zo ook een technologie als hybride boilers, mits er voldoende aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk is. Met het definiëren van de hot spots is in kaart gebracht waar de grootste stappen gezet kunnen worden.

Project 6-25 biedt een kickstart voor vergroening van de Nederlandse industrie. Door een programmatische aanpak brengt het producent en gebruiker bij elkaar en innovaties dichterbij de praktijk van industriële energiegebruikers. Technologie speelt een steeds grotere rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie. Royal HaskoningDHV heeft de kennis en kunde in huis om advies te geven over beschikbare technologie en de processen in de industrie om richting te kunnen geven aan het verduurzamen en vergroenen van de industrie.

Het volledige rapport kan hier worden gedownload.

Download het rapport