Energiebeheer Nederland heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om een innovatie roadmap op te stellen om de opschaling van de Nederlandse geothermie sector te realiseren. In deze roadmap zijn de behoeftes voor innovatie uit de sector opgenomen. Als basis daarvoor zijn interviews afgenomen. Er is een overzicht gemaakt van bestaande onderzoeksprogramma’s en lopende of recent voltooide onderzoeken. Daarnaast is het “laaghangende fruit” bepaald. Dit zijn de innovaties die op korte termijn het meeste kunnen bijdragen aan de opschaling van de geothermie sector. In een aantal werksessies is met de opdrachtgever en een aantal spelers uit de sector bepaald welke innovaties voorrang zouden moeten krijgen bij uitvoering. Verder is een indicatie voor het jaarlijkse budget vastgesteld voor het uitvoeren van de innovatiebehoeftes.

De uitdaging: Warmtewinning geothermie uitbreiden

Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen moet de warmtevoorziening in Nederland worden verduurzaamd. Een van de opties om dit te bereiken is de winning van warmte uit de (diepe) ondergrond, ook wel geothermie genoemd. Op dit moment bevindt de Nederlandse geothermie sector zich nog in de pioniersfase met 17 werkende doubletten die goed zijn voor 3PJ. De toekomstvisie voor 2050 is om 600 werkende doubletten te realiseren die een capaciteit van ongeveer 200PJ leveren. Het gaat hierbij in potentie om tientallen procenten van de warmtebehoefte in Nederland.

Energie transitie | Royal HaskoningDHV

Oplossing: Innovatiebehoefte in kaart brengen

Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met de geothermie sector getracht de behoeftes voor innovatie te inventariseren. Hiervoor hebben wij interviews gehouden met onderzoeksinstellingen, universiteiten, brancheorganisaties, aannemers, operators en consultants. De opgehaalde behoeftes voor innovatie hebben wij vervolgens met onze eigen kennis en door middel van een aantal werksessies geclusterd en een prioritering in aangebracht.

Het resultaat: Gedragen roadmap

De innovatiebehoeftes zijn geïdentificeerd om geothermie goedkoper, veilig en met een bredere toepassing toe te kunnen passen. Door de innovatie roadmap in samenwerking met de geothermie sector op te stellen, hebben wij ervoor gezorgd dat iedereen zich in de uitkomsten kan vinden. Hierdoor zal de roadmap echt kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van innovaties en dus de opschaling van de Nederlandse geothermie sector.

Wij dragen hiermee bij aan de energietransitie en een duurzamere, klimaatneutrale samenleving.