De UvA en HvA hebben samen met Royal HaskoningDHV de mogelijkheden voor hun vastgoedportfolio en de daarvoor benodigde budgetten richting 2050 in kaart gebracht. Hierbij is rekening gehouden met het zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijke vervangingsmomenten om de energietransitie betaalbaar te maken. Voor een portfolio routekaart is het belangrijk dat het plan beschikt over voldoende diepgang. Zo wordt voorkomen dat in een latere fase de panden opnieuw moeten worden geïnspecteerd. Verder is het belangrijk dat deze routekaart in kan spelen op veranderende uitgangspunten, energietarieven, wetgeving en innovaties in de markt.
Innovatieve portfolio routekaarten voor UvA en HvA | Royal HaskoningDHV

Onze UvA en HvA casestudy

Innovatieve portfolio routekaarten voor UvA en HvA | Royal HaskoningDHV

Vastgoedstrategie en praktisch advies in één tool

Voor het opstellen van de portfolio routekaart hebben de UvA en HvA de digitale tooling van Royal HaskoningDHV gebruikt om per pand alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart te brengen. Dit heet de FastLane aanpak. Uit een maatregelendatabase kunnen snel en effectief maatregelen worden geselecteerd. De bevindingen worden reeds tijdens de analyse van mogelijkheden geborgd. Op deze manier ontstaat er een efficiënt en zelflerend proces waarbij de waarde van de data zoals gebouwgegevens en de effecten van maatregelen behouden blijven. In een uitgebreid traject worden de gebouwen bekeken en gevalideerd. In expertsessies wordt gekeken naar diverse aspecten als beheer, kosten, huisvestingsstrategie en energiebesparing. Maar ook thema’s als duurzaamheid, comfort en bouwfysica komen op concrete wijze aan de orde. Om zo te komen tot een integraal onderhouds- en verduurzamingsplan (DMJOP), die tevens de route volgt van het strategisch huisvestingsplan.

Omgang met een dynamische realiteit

Omdat de toekomst niet is te voorspellen, zijn er meerdere scenario’s ontwikkeld. De gebouwen zijn doorgerekend met behulp van een energiemodel en kostenmodule die de impact van de scenario’s in samenhang met investeringskosten, energiebesparing en CO2-reductie kan berekenen. Met de resultaten van de gekozen aanpak zijn de UvA en HvA nu in staat het bevoegd gezag aan te geven hoe zij de komende decennia invulling denken te geven aan de in het Klimaat Akkoord overeengekomen verduurzamingsopgave. Mochten er in de komende jaren afwijkingen ontstaan tussen het beoogde en het gevoerde verduurzamingspad, dan kunnen UvA en HvA de voorgenomen maatregelen bijstellen, gebruikmaken van nieuwe marktontwikkelingen en zodoende de regie voeren over de realisatie van hun verduurzamingsaanpak tot de gestelde doelen zijn gerealiseerd: aardgasloos, CO2-emissievrij en hun energieverbruik afstemmen op de beschikbare hoeveelheid duurzame energie in van 2030 en 2050.

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij helpen met het verduurzamen van uw vastgoed? Vul dan hier uw gegevens in.

Duurzame gebouwen

Koers naar een kosteneffectieve energietransitie voor uw gebouwen.

We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Energiegebruik verminderen en overstappen op duurzaam opgewekte energie staat hoog op de agenda van iedere organisatie.

Lees meer