• Klant
  Gemeente Ridderkerk
 • Locatie
  Ridderkerk
 • Periode
  Integrale visie op de Rivieroevers als toekomstbeeld en beoordelingskader voor plannen
 • Uitdaging
  Integrale gebiedsvisie en planMER die zijn gevoed door digitale interactie met stakeholders binnen en buiten het plangebied

Raamwerk Oeverpark en transformatiegebieden

De gebiedsvisie is een gebiedsgerichte uitwerking van de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035.In de Gebiedsvisie werken we samen met de gemeente Ridderkerk om de rivieroever weer haar oude functie terug te geven: de functie van centrale levensader en ruggengraat. Aan de Gebiedsvisie liggen vier doelen ten grondslag: verbetering ruimtelijke kwaliteit, goed evenwicht tussen groen, werken en wonen, verbeterde toegankelijkheid oevers, en een gezonde woon-, werk- en leefomgeving.

Om deze ambities waar te maken hebben we gekozen voor een tweeledige oplossing: 
 • Een groen, recreatief, cultuurhistorisch raamwerk van openbare ruimte als onderlegger om de samenhang en ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied te verhogen: het Oeverpark. 

 • Gebieden binnen het raamwerk selecteren waar mogelijkheden zijn voor transformatie.

iReport gebiedsvisie en planMER

We hebben al vroeg in het project het iReport, ons digitale interactieve platform, ‘live’ gezet en laten meegroeien in het project. Het iReport vormt het centrum van participatie. Hier vindt iedereen achtergrondinformatie, de agenda en kan men op- en aanmerkingen kwijt. Dit maakt het mogelijk om de juiste discussies te voeren, zowel binnen als buiten de gemeente om zo samen stap voor stap de gebiedsvisie tot stand te brengen. Zeker wanneer er beperkende maatregelen zijn om elkaar te ontmoeten (zoals bij COVID maatregelen), bewijst deze digitale tool zijn waarde.

Betrokkenheid, integraliteit en draagvlak

Tijdens de totstandkoming van de gebiedsvisie hebben we gesproken met eigenaren binnen het gebied, betrokken instanties, overheden en inwoners. We hebben daarbij de belanghebbenden verdeeld in ‘BuitenLabs’ (direct betrokkenen), ‘BinnenLabs’ (gemeente-intern) en ‘OpenLabs’ (iedereen die zich betrokken voelt). De gemeente hebben we nagenoeg volledig ontzorgd. Met bijna dagelijkse afstemming binnen het kernteam, tweewekelijkse afstemming in het gemeentelijk projectteam en werksessies hebben we gezorgd voor betrokkenheid, integraliteit en draagvlak zowel binnen als buiten de organisatie.

 
“Met deze participatieaanpak konden we in Coronatijd toch een visie en planMER opstellen met veel input en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Een waardevol traject waarbij gebiedsvisie en planMER volledig met elkaar verweven zijn.”

Anja van Mill-Dijkshoorn

Programmamanager Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

Integraal spoor Gebiedsvisie en planMER

De gebiedsvisie en planMER hebben we in onderlinge samenhang opgesteld. Feitelijk is de planMER een formele en meer expliciete rapportage van het transparante afwegingsproces, dat in de opzet van een gebiedsvisie meer impliciet wordt doorlopen. Hiermee zijn het m.e.r. en de gebiedsvisie onlosmakelijk verbonden. Uitkomsten van het m.e.r. leveren informatie en inzichten die in de gebiedsvisie worden verwerkt. Ideeën bij het tot stand komen van de gebiedsvisie en de uiteindelijke visie zelf worden in het m.e.r. getoetst.


Ridderkerk voorkeursvariant plankaart

Resultaten

 • Gedragen gebiedsvisie
 • Gedegen onderbouwing van de visie in een planMER
 • Ontwikkel- en beoordelingskader voor toekomstige initiatieven