Om winning van gas uit veld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas boven dit veld een platform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer ten noorden van Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog. Op deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal andere, naastgelegen velden. Bij deze naastgelegen velden moet nog worden aangetoond of winbare hoeveelheden gas aanwezig zijn (‘prospects’). Zowel veld N05-A als een aantal van de prospects liggen (gedeeltelijk) onder Duits grondgebied. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding afgevoerd naar het vasteland.

Milieueffectrapport voorgenomen gaswinning ONE Dyas ten noorden van Schiermonnikoog | Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV stelt in opdracht van ONE-Dyas onder andere het wettelijk verplichte milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling op. Hierbij wordt uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan naar alle effecten van de voorgenomen gaswinning op het milieu en de omgeving opdat er een objectieve en op feiten gebaseerde besluitvorming kan zijn door het bevoegd gezag.

In het MER wordt onderzocht of er haalbare alternatieven zijn voor de plannen van de initiatiefnemer en wat het effect daarvan is. Denk aan alternatieven voor het pijpleidingtracé of het platformtype. Het MER geeft ook mitigerende maatregelen om de impact te verminderen zoals bijvoorbeeld het voorkomen van de verstorende effecten van onderwatergeluid tijdens het boren van gasputten.

In de Passende Beoordeling toetst Royal HaskoningDHV in hoeverre het initiatief impact heeft op nabijgelegen Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden. Ook wordt in de Passende Beoordeling bijzondere aandacht besteed aan het gebied ‘de Borkumse Stenen’ en het nabij de platformlocatie gelegen oesterbankherstelproject van het Wereld Natuur Fonds.

De “Mededeling voornemen” voor dit initiatief (de eerste stap in de m.e.r.-procedure) ligt vanaf 9 augustus 2019 tot en met 19 september 2019 ter inzage op www.bureau-energieprojecten.nl. Deze Mededeling bevat een beschrijving van de voorgenomen gaswinning en geeft een doorkijk naar de onderzoeksopzet van het MER en de verschillende onderzoeken. Iedereen is in de gelegenheid om in deze periode een zienswijze in te dienen op de inhoud van de Mededeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (het bevoegd gezag voor mijnbouwactiviteiten) betrekt de zienswijzen in haar wettelijke advies aan ONE-Dyas over de uiteindelijke reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Het MER, de verschillende deelstudies en de benodigde vergunningaanvragen worden naar verwachting eind 2019 door ONE-Dyas definitief ingediend bij het bevoegd gezag.

Royal HaskoningDHV voert in opdracht van ONE-Dyas de volgende ondersteunende werkzaamheden uit voor de ontwikkeling van NO5-A:

 • Opstellen Mededeling voornemen
 • Opstellen Milieueffectrapport (MER) inclusief mitigerende maatregelen
 • Uitvoeren effectstudies
  • Pluimstudie: onderzoek naar de verspreiding en sedimentatie van boorgruis en boorspoeling in zee.
  • Natuurtoets en Passende Beoordeling: onderzoek naar de mogelijke effecten van gaswinning op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden.
  • Luchtonderzoek: onderzoek naar de effecten van emissies naar de lucht op de luchtkwaliteit en het klimaat.
  • Stikstofdepositieonderzoek: onderzoek naar stikstofdepositie op hiervoor gevoelige natuurgebieden in Nederland en Duitsland.
  • Archeologische studie: onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden op de zeebodem, zoals scheepswrakken (uitbesteed aan een gespecialiseerd maritiem archeologisch onderzoeksbureau).

Meer informatie