Grenzen mobiliteitssysteem in zicht

In de Metropoolregio Amsterdam komen de capaciteitsgrenzen van het wegennet in zicht. Ook het openbaar vervoer loopt vol en intussen zoeken steeds meer wandelaars en – in toenemende mate elektrisch aangedreven - fietsers en hun weg in de openbare ruimte.

De toekomstige bereikbaarheid van de MRA (met 2040 als horizon) vraagt om een integraal multimodaal netwerk met een bijbehorende ontwikkelstrategie. Deze strategie maakt deel uit van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, gericht op het in samenhang ontwikkelen van verstedelijking en mobiliteit in de MRA. 

Optimaal functioneren van modaliteiten

Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht om ten eerste een multimodaal netwerk te onderzoeken, dat voorziet in het optimaal functioneren van de verschillende deelnetwerken (modaliteiten) en de samenhang daartussen, en in de bereikbaarheid van woningen en economische toplocaties onder druk van verdere verstedelijking. Tweede deel van de opdracht was het uitwerken van bijpassende adaptieve netwerkstrategie op basis waarvan het Bestuurlijke Overleg voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richtinggevende keuzes kon maken.

Aandacht voor OV en fiets

Om de mobiliteitsgroei op een duurzame manier op te vangen is er in de netwerkstrategie specifieke aandacht voor OV en fiets. Zo brachten we de effecten in beeld van de gewenste stapsgewijze schaalsprong van het regionale OV-netwerk door ruimte te creëren op het (inter)nationale spoornetwerk, onder meer via het verlengen van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Ook is het regionaal fietsnetwerk (mede op basis van de uitwerking in de Netwerkstrategie) nader uitgewerkt in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, om zo de groeiende potentie van de fiets te faciliteren.

Proces, inhoud én stakeholderparticipatie

Royal HaskoningDHV heeft het gehele proces begeleid. Online werksessies en reviewrondes met circa vijftig stakeholders uit de omgeving, in kleine groepjes en met grote gezelschappen, hebben sterk bijgedragen aan het draagvlak voor de strategie.

Voor het OV en het wegennet hebben we een kwantitatieve netwerkanalyse uitgevoerd, verschillende netwerkvarianten opgesteld en deze getoetst aan de hand van modelberekeningen. Vervolgens hebben we de netwerkeffecten nogmaals in samenhang getoetst en gevalideerd, ook in relatie tot de doelen van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Daarna hebben we de multimodale samenhang nader uitgewerkt door de knooppunten in het mobiliteitsnetwerk te bepalen die de samenhang tussen de verschillende netwerken versterkt.

Bestuurlijke keuzes dankzij netwerkstrategie

De door Royal HaskoningDHV ontwikkelde netwerkstrategie maakte het voor de Metropoolregio Amsterdam mogelijk om in het BO MIRT eind 2020 richtinggevende en gedragen bestuurlijke keuzes te maken, over de toekomstige netwerkontwikkeling die de bereikbaarheid in de MRA voor de komende decennia kan borgen.

Met integrale vervoernetwerken, ontwikkeld in samenhang met met de ruimtelijke omgeving én met de relevante stakeholders, leggen we de basis voor de toekomstige bereikbaarheid van de MRA.