Tot de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 was de haven van Perkpolder vertrek- en aanmeerlocatie voor de veerdienst tussen Perkpolder en Kruiningen. Na het verlies van deze functie is gezocht naar een nieuwe bestemming voor de veerhaven en het omliggende gebied. Er werd een ambitieus plan bedacht waarbij ruimte is gemaakt voor de ontwikkeling van de lokale economie en de natuur. Dit plan bestaat uit een golfterrein in de Oostelijke perkpolder, een jachthaven op de originele locatie van de veerhaven, maximaal 250 woningen op een terp die zich 10 m boven gemiddeld zeeniveau bevindt en een slikken- en schorrengebied van 75 hectare in ten zuidoosten van de Veerhaven (zie Figuur 1). De natuurontwikkeling is daarbij verplicht vanwege de vereiste natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen.

Voor deze natuurontwikkeling wordt de huidige primaire waterkering landinwaarts verlegd langs de Westerschelde. Dit ten behoeve van buitendijkse natuurontwikkeling en de bescherming van het op te hogen Veerplein voor de woningbouw. Hierbij zal sprake zijn van een aantal specifieke activiteiten en ingrepen. Het betreft op hoofdlijnen:
  • aanleg van een anderhalve kilometer nieuwe primaire waterkering van 8 meter hoogte. Over de helft van dit traject wordt een provinciale weg op de kruin aangelegd;
  • maken van een bres van 400 meter en het versterken van het binnentalud van de 'dammen' tegen golfaanval en golfoverslag;
  • het versterken van de bestaande glooiing (steenbekleding) van de voormalige Veerhaven;
  • het aanleggen van een zogenaamde Koppeldijk langs de buitenzijde van het op te hogen Veerplein.

Verder wordt er een aanzet voor een geulenstelsel in het natuurgebied gegraven en wordt er een drainage aangebracht om effecten op de grondwaterstand van de achterliggende landbouwpercelen te verminderen.

In mei 2009 heeft DLG Royal HaskoningDHV opdracht verleend voor ondersteuning in de planfase van de Natuurcompensatie Perkpolder. In het kader van deze ondersteuning is een startnotitie voor een besluit-MER1  geschreven. In de m.e.r.2  worden verschillende varianten - waarvoor een voorontwerp is gemaakt - beoordeeld. Tevens is er een keuze gemaakt voor de meest milieuvriendelijke en de voorkeursvariant. Ten behoeve van het op te stellen projectplan dijkversterking is op basis van de voorkeursvariant van de besluit-MER een definitief ontwerp (D.O.) gemaakt. Op basis van het D.O. en de besluit-MER is een contract opgesteld. In 2012 is het werk aanbesteed en de verwachting is dat het werk in 2015 gereed is. Gedurende de uitvoering van het werk adviseert Royal HaskoningDHV DLG bij de contractbegeleiding. 

  1. MER staat voor Milieueffect Rapport
  2. m.e.r. staat voor milieueffectrapportage