Royal HaskoningDHV werkt vanaf 2007 tot 2020 aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevender en het gebied voor de nieuwe woonwijk (Thiendenland II). Een integrale opdracht met veel facetten, waarbij sterk projectmanagement en daadkracht vereist zijn. Het bouwrijp maken, een multifunctionele accommodatie, de integrale uitvoering van de bouw van een nieuwe rotonde, de reconstructie van de provinciale weg N210 en het aan- en omleggen van nutsvoorzieningen voor het bedrijventerrein en woongebied behoren ook tot de werkzaamheden.

De ontwikkeling van Zevender en Thiendenland II brengt voor de gemeenschap van Schoonhoven veel te weeg. Er is periodiek een forse toename van verkeer voor zandtransport, het veer over de Lek werd tijdelijk verdubbeld, er zijn omleidingen voor het verkeer en veel materieel en werknemers in het gebied. De bedrijvigheid zal in Zevender blijven. Echter de realisatie van het woongebied Thiendenland II vraagt ongeveer tien jaar.

Dynamiek

De dynamiek in de bodem en waterhuishouding maken deze gebiedsontwikkeling ook technisch tot een uitdaging. Voor het bedrijventerrein en woonwijk is het opleveren van een zettingsarm bouwrijp gebied nodig om de inrichting en kosten voor beheer en onderhoud te beperken. Schoonhoven ligt namelijk in het stroomgebied van de rivier de Lek en in de bodem zijn de gevolgen van de 2e Sint-Elisabethsvloed (1421) nog steeds terug te vinden.

Onze aanpak

Er is intensief overleg met vele stakeholders nodig om een nauwe samenwerking en integraal proces mogelijk te maken. Omgevingssensitiviteit bij de uitvoering is belangrijk om draagvlak voor de uitvoering te behouden. Inwoners worden voortdurend geïnformeerd en betrokken bij het proces.

Door scheiding van functies over twee gebieden die via de N210 met elkaar verbonden zijn, is er functioneel weinig invloed op elkaar en wordt woonkwaliteit bevorderd in een landelijk ontwerp met veel groen en water. Het woongebied sluit aan bij de er naast gelegen woonwijk en wordt verbonden door een groene allee en wetering. Waterberging in het veen weide gebied is essentieel, daarvoor zijn de watergangen voor de berging van hemelwater rondom Zevender verbreed en is Thiendenland II ook een zeer waterrijke woonomgeving.

Het resultaat

Vanaf 2007 zijn door ons gericht adviezen en ontwerpen opgesteld die uiteindelijk hebben geresulteerd in een uitvoeringsfase die momenteel door ons wordt begeleid. Onze opdracht loopt door tot 2020. In elke fase is en zal voortdurend worden afgewogen welk resultaat op welk moment noodzakelijk is om de voorinvestering (kosten) te beperken. Onze inzet is voortdurend afgestemd op de gewenste voortgang en fase van besluitvorming. Waar aanvankelijk oppositie zich leek te openbaren is, met name door accurate communicatie met stakeholders, betrokkenheid en interesse ontstaan.

Wethouder Peter Matheij: "De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk en een prachtig bedrijventerrein en dan ook nog het aanleggen van een nieuwe rotonde op de provinciale weg zijn belangrijke stappen voorwaarts in de ontwikkeling van Schoonhoven. Het bedrijventerrein voorziet in werkgelegenheid en Thiendenland II in de woonbehoefte. Ik ben zeer tevreden over wat we tot nu toe hebben gerealiseerd met elkaar en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet."