Aardgas overbodig maken

De partijen gaan samenwerken om aardgas overbodig te maken en te vervangen door hernieuwbare vormen van energieopwekking. Dit is afgesproken tijdens een bijzondere vergadering van de bestuurlijke Ambassadeurs Utrecht Oost/ Utrecht Science Park (USP). In USP en Kantorenpark Rijnsweerd zijn al grote stappen gezet naar verduurzaming met gebouwisolatie en het leggen van zonnepanelen op de daken. Verreweg het grootste deel van de warmte- en elektriciteitsbehoefte in het gebied wordt nog geleverd door gasgestookte ketels en centrales.

Met routekaart naar aardgasvrij

Hierbij is gekeken naar het huidige energiegebruik in het gebied en de ontwikkelingen die er in Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd de komende tientallen jaren zijn gepland of nog gaan plaatsvinden. Er zijn meerdere scenario’s bekeken. Onder de naam ‘GOUD’ (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) wordt onderzocht of warmte en elektriciteit kan worden gehaald uit ultradiepe aardwarmte. Bij aardwarmte wordt heet water opgepompt uit diep in de aardkorst gelegen aardlagen en omgezet in warmte en elektriciteit. Ook als aardwarmte niet haalbaar blijkt, willen partijen toch vóór 2050 de gebouwen en activiteiten in het gebied aardgasvrij hebben. Afgesproken is met elkaar een Routekaart te ontwikkelen, waarin de verschillende scenario’s verder worden uitgewerkt in concrete plannen.

Klimaatneutrale toekomst

Alle partijen in het gebied hebben hoge ambities voor wat betreft duurzaamheid en hechten groot belang aan het reduceren van hun CO2-uitstoot. Het besluit van minister Wiebes om de winning van aardgas in Groningen uiterlijk in 2050 stop te zetten, vormt een extra aansporing om te streven naar alternatieve bronnen van energie. Voor een klimaatneutrale toekomst in Utrecht is samenwerken op gebiedsniveau onontbeerlijk.