In de provincie Groningen is de ondergrond een actueel onderwerp. De ondergrond wordt gebruikt voor de winning van drinkwater, energie en grondstoffen. Daarnaast gebruiken wij de ondergrond als opslagruimte. Meer dan waar ook in Nederland hebben deze activiteiten effecten op de bovengrondse dagelijkse leefwereld. Aardbevingen en bodemdaling leiden tot veiligheidsrisico’s en schade, maar tasten ook leefbaarheid en het economisch perspectief van de regio aan. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een goed beleids- en afwegingskader voor activiteiten in de ondergrond van belang.

Herijking

Hiervoor heeft de Provincie Groningen in 2015 de Visie op de Ondergrond vastgesteld. Door de snel veranderende context was dit document in 2019 aan een herijking toe. Royal HaskoningDHV heeft voor de provincie dit geactualiseerde beleidsdocument – nu de Nota Ondergrond – opgesteld. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners hebben via een enquête hun mening kunnen geven over het toekomstig gebruik van de ondergrond. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de Nota Ondergrond.

Een duidelijke visie

Het doel van de Nota Ondergrond is om een heldere afweging te kunnen maken bij het beoordelen van activiteiten in de ondergrond. Het bewaken van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu staat hierbij voorop. Als de veiligheid niet geborgd kan worden bij een activiteit, dan zal de provincie al het mogelijke doen de activiteit tegen te houden. Vervolgens komt de afweging aan de orde voor wat betreft het beschermen dan wel het benutten van die ondergrond, en de mogelijkheden voor de energietransitie. De Nota Ondergrond zorgt zo voor een duidelijke visie van de provincie Groningen richting het Rijk en partijen die activiteiten in de ondergrond willen ontplooien.

Met deze Nota heeft Royal HaskoningDHV voor de provincie een doordacht beleidskader, inclusief kaartmateriaal, opgesteld waarmee men de komende jaren op een adequate en eerlijke wijze initiatieven voor activiteiten in de ondergrond kan beoordelen.

Download Nota Ondergrond