Omgevingswet

In de geest van de Omgevingswet wordt hierbij niet alleen gekeken naar milieuaspecten, maar ook naar andere aspecten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Deze aspecten hebben we onder meer vormgegeven in een ‘Rad van Meierijstad’, waarin toetsingscriteria zijn uitgewerkt voor mens, milieu en economie. Vervolgens bieden we vanuit het PlanMER reflectie op de keuzes voor de omgevingsvisie en het plan.

PlanMER omgevingsvisie en omgevingsplan gemeente Meierijstad | Royal HaskoningDHV

Inzicht in keuzen, kansen en risico’s

Dit leidt niet alleen tot goed overwogen keuzes in het beleid, maar ook tot optimalisaties, zoals aandacht voor klimaatadaptatie, de energietransitie en gezondheidsaspecten in verband met verkeer en industrie.

Effecten kunnen zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de uitwerking in (gebiedsgerichte) programma’s en de doorwerking naar vervolgbesluiten. Het planMER biedt daarmee de gelegenheid om zowel kansen als risico’s op een overzichtelijke wijze in beeld te brengen aan de hand van dit Rad van Meierijstad.

Maximaal stakeholder engagement

We hebben een digitaal platform opgesteld, waarin de resultaten van het planningsproces worden gecommuniceerd. Verder organiseren wij diverse bijeenkomsten in samenwerking met de gemeente, de zogenaamde ‘Binnen-, Buiten- en Openlabs’. Hierdoor kunnen alle stakeholders maximaal in het proces worden betrokken.

PlanMER omgevingsvisie en omgevingsplan gemeente Meierijstad | Royal HaskoningDHV