Met Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe gezamenlijk werken aan mobiliteitsopgave

Met het Klimaatakkoord (2019) geeft Nederland invulling aan het verminderen van CO₂-uitstoot in de lucht: in 2030 stoten we in Nederland 49% minder broeikasgassen uit dan in 1990. Het Klimaatakkoord kent ook een opgave voor de sector mobiliteit. De afspraak is om in de regio te werken aan een maatregelenpakket, vastgelegd in het Regionale MobiliteitsPlan (RMP). Drenthe is hierin één van de 30 nationale regio’s. Provincie Drenthe heeft hierbij van het Rijk de regierol toebedeeld gekregen om dit samen met de twaalf Drentse gemeenten op te pakken. Eenieder heeft hierin een inspanningsverplichting. De deelnemende partijen hebben afgesproken te werken met een groeidocument van de huidige stand van zaken naar effectieve samenwerking op de mobiliteitsmaatregelen uit het Klimaatakkoord.

Intensief autogebruik specifiek voor Drenthe

De uitdaging van het RMP Drenthe was het maken van een écht Drents plan: De specifieke omstandigheden voor deze regio maken het Drentse RMP verschillend van bijvoorbeeld Randstedelijke regio’s. Er is gekeken naar Drentse kansen die te verzilveren zijn in het landelijke en stedelijke gebied. In Drenthe zijn de afstanden tot voorzieningen groot en er is van oudsher veel autogebruik. Hierdoor liggen er kansen in het slimmer omgaan met reizen en autogebruik en het stimuleren van fiets. We zijn realistisch in de afhankelijkheid van de auto, maar waar mogelijk steken we in op het vervangen van vervuilende auto’s door elektrische auto’s en kiezen we voor voertuigen aangedreven door waterstof.

Met 8 thema’s aan de slag naar duurzame mobiliteit

Door het uitvoeren van een nulmeting per partner weten we waar we op dit moment in het verduurzamen van mobiliteit staan. Door de verschillende maatregelen uit het Klimaatakkoord weten we ook op welke onderwerpen werk aan de winkel is. In de verschillende gemeenten en binnen de provincie gebeurt er al veel. Op de onderwerpen waarop nog niet alle partners actief zijn, liggen kansen voor kruisbestuiving. Voorlopers kunnen dan de andere partners meetrekken in hun vooruitgang. Samenwerking is daarvoor een randvoorwaarde.

In een aantal sessies zijn we gekomen tot een plan waar alle gemeenten en de provincie gezamenlijk achter staan. De onderwerpen zijn opgedeeld in acht thema’s waar de partners mee aan de slag zijn of gaan. Het Regionaal MobiliteitsPlan 1.0 is het kader hoe de dertien partijen als regionaal netwerk samen met een integraal plan aan de slag zijn of gaan op het gebied van duurzame mobiliteit.

RMP Drenthe als startpunt naar duurzame mobiliteit en verdere samenwerking

Resultaat van het project is een inventarisatie van waar we in Drenthe staan op het gebied van duurzame mobiliteit. Door het proces is een duurzame, effectieve samenwerking ontstaan. Hiermee kunnen de partners samen verder in het verduurzamen van mobiliteit. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe werken samen aan de uitvoering van het RMP Drenthe. Deze uitvoering vindt plaats in het RMP 2.0, waarin het RMP zich adaptief doorontwikkelt met aansluiting van andere (maatschappelijke) partijen bij het regionale netwerk.