Samenwerking gemeenten in Alblasserwaard

Een gebied met grote en kleine rivieren, verkeersaders en spoorwegen, innovatieve energie, een sterke maritieme en agrarische sector en een prachtig cultuurhistorisch landschap. Een echt Hollands Stromenland, dat is de Alblasserwaard. Een gebied waar mensen wonen die de handen uit de mouwen steken en aan een paar woorden genoeg hebben. Harde werkers, nuchter en met het hart op de goede plek. De regio Alblasserwaard wordt gevormd door twee gemeenten: Molenlanden en Gorinchem. De regio ligt bijna volledig in het Groene Hart.

Gezamenlijke RES met focus op energiebesparing

De gemeenten Molenlanden en Gorinchem werken samen met provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin, waterschap Rivierenland, diverse bedrijven en maatschappelijke organisatie en bewoners aan de energie-opgave. Bij de RES is een belangrijke rol weggelegd voor de duurzame opwek van energie door zon en wind. Ook brengen we de regionale vraag naar warmte en het regionale aanbod in de vorm van warmtebronnen (bijv. aquathermie en geothermie) in beeld. de focus ligt op energiebesparing: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Dat is ook nog eens goed voor de portemonnee. En we onderzoeken hoe we een innovatienetwerk op kunnen bouwen om toekomstige technieken ook in de regio kunnen toepassen.

RES 2030

In de regionale energiestrategie (RES) geeft een regio aan waar en hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt, hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030. De RES zal -zoals de landelijke handreiking RES ook schetst- op hoofdlijnen bestaan uit:

 • Inzicht in de energieopgave (nu, in 2030 en doorkijk naar 2050)
 • Mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit
 • Opzet van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving
 • Consequenties voor de energie-infrastructuur intervisiebijeenkomsten, kennisproducten, met do’s en don’ts en ruimte voor het gezamenlijk gesprek.
 • Aanzet voor een uitvoeringsprogramma voor de RES
 • Schets van het RES-proces en de betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partner

Het proces naar de RES 1.0

Caroline Grootenboer, Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV is procesbegeleider in opdracht van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. In juli 2020 is de concept RES vastgesteld door de beide gemeenteraden. Het doel voor de komende periode is om op alle domeinen (zon, wind, warmte, energiebesparing en innovatie) een verdiepingsslag te maken in de vorm van analyses, participatie-activiteiten en regionale afstemming en dat uiteindelijk te verankeren in de RES 1.0 in juli 2021.

Parallel aan de RES 1.0 wordt een Uitvoeringsprogramma opgezet. Daarin maken we afspraken over hoe we de RES 1.0 gaan realiseren; samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met Stedin onderzoeken we uitgebreid of alle beoogde plannen ook aan te sluiten zijn op het elektriciteitsnet.

Participatie van inwoners en bedrijven

Samen met communicatiebureau Emma organiseren we diverse activiteiten voor bewoners en bedrijven in de regio. De participatie-doelen in opmars naar de RES 1.0 betreffen het verkrijgen van acceptatie, het benutten van deskundigheid, het realiseren van draagvlak en het zorgen voor mede-eigenaarschap bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vanwege Corona zijn veel activiteiten online, maar ook dan lukt het prima om een levendige en energieke dialoog te voeren over de kansen en ook belemmeringen van de voorgenomen plannen. Meer activiteiten staan gepland voor de komende periode.

Wilt u meer weten over de RES Alblasserdam of hoe we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij de plannen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Projectfeiten

 • Uitdaging: invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en het opstellen van een gedragen RES voor de regio Alblasserdam.
 • Klant: gemeenten Molenlanden en Gorinchem
 • Locatie: regio Alblasserdam
 • Oplossing: door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de RES 1.0 en de focus te leggen op energiebesparing.

Resultaten

 • Een duurzame en gezonde leefomgeving voor de regio Alblasserdam
 • Een gedragen aanpak voor de inpassing van duurzame energiebronnen in de regio
 • De gemeenten kunnen de afgesproken bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord