Regionale Energiestrategie West-Brabant | Royal HaskoningDHV

Samenwerking gemeenten in West-Brabant

De regio West-Brabant bestaat uit 16 gemeenten en grenst aan de mainports van Antwerpen en Rotterdam en aan de Zeeuwse wateren. West-Brabant is een economisch belangrijke regio voor Nederland, waarin meerdere topsectoren goed zijn vertegenwoordigd en waar nog veel ruimte voor groei is. De regio bestaat uit onder andere uit de steden Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal, huisvest het industriële cluster Moerdijk en staat in verbinding met een groot achterland. Ontwikkelen van (internationaal) ondernemerschap, een vernieuwende economische groei en de energietransitie, zijn speerpunten in de regio.

Gezamenlijke opgave

De gemeenten in West-Brabant werken samen met provincie, netbeheerder, waterschap en bedrijven aan de energie-opgave. Ze betrekken daar bewoners, onderwijs, natuur-, milieu-, en energie-organisaties bij. Samenbrengen ze de opgave ruimtelijk in kaart, worden gevolgen voor de energie-infrastructuur verkend, en kijken ze naar maatschappelijke kosten en baten.

RES2030

In de regionale energiestrategie (RES) geeft een regio aan waar en hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt, hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030. De RES zal -zoals de landelijke handreiking RES ook schetst- op hoofdlijnen bestaan uit:

  • Inzicht in de energieopgave (nu, in 2030 en doorkijk naar 2050)
  • Mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit
  • Opzet van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving
  • Consequenties voor de energie-infrastructuur
  • Aanzet voor een uitvoeringsprogramma voor de RES
  • Schets van het RES-proces en de betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partner

Download het Uitvoeringsprogramma Energie West-Brabant

Het proces

René Idema en Linda Bruin, beiden Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, zijn samen projectleider RES voor de regio West-Brabant, in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Sinds het begin van 2019 werken ze met de gemeenten, de netbeheerder Enexis en de andere overheden aan de RES2030. De samenwerking is gaandeweg uitgebreid met verschillende regionale bedrijven, zoals Shell, Attero en Ennatuurlijk, met enkele woningcorporaties, en met diverse maatschappelijke organisaties, waaronder de Brabantse milieufederatie, ZLTO, BOM en lokale energiecooperaties.

Bestuursopdracht

Als eerste stap is bestuursopdracht geformuleerd, met onder andere de governance voor de RES. Een Stuurgroep met gemeentelijke bestuurders begeleid de RES. Een zorgvuldig bestuurlijk proces is ingericht, met betrokkenheid van griffiers, diverse werksessies met raadsleden, en meningsvormende en besluitvormende raadsbijeenkomsten. De concept-RES is medio 2020 in vrijwel unaniem vastgesteld in de meeste gemeenteraden.

Participatie 

Er is veel aandacht voor de particpatie van inwoners en stakeholders. In de periode van mei 2019 tot en met oktober 2020 zijn 5 grote werkateliers geweest. In de zomer van 2020 is een brede internetconsultatie gehouden onder de West-Brabantse inwoners, er zijn enkele energiesafari’s langs energieprojecten georganiseerd. Inwoners zijn door de gemeenten betrokken, onder andere via Klimaattafels, straatgesprekken, jongerenbijeenkomsten e.d.

De inhoud van de RES

Een breed scala van onderzoeken is begeleid en uitgevoerd, bedoeld om keuzen uit de regionale energiestrategie te kunnen maken en te onderbouwen. Er zijn vier technisch-ruimtelijk-economische scenario’s ontwikkeld, een landschappelijk onderzoek is begeleid, een maatschappelijke kosten-baten-analyse is geïnitieerd. En er zijn 3 RES-Deals gemaakt, onder andere over innovatie en lokaal eigenaarschap, waarin publieke en private partijen afspraken maken met elkaar over de uitvoering van de RES.