AANPAK CONCEPT-RES
Voor de totstandkoming van de concept-RES zette Royal HaskoningDHV als projectleider sterk in op het mobiliseren van de aanwezige kennis in het gebied. Een nuchtere en realistische aanpak stond hierbij centraal. De bestaande overlegstructuren met overheden en bedrijven zorgden voor een vliegende start van het proces. In de fase van het opstellen van de concept-RES besteedden we al veel aandacht aan de inrichting van de vervolgaanpak: de verbinding met de omgevingsvisies van de gemeenten, (door)ontwikkelen van warmtenetten en het inrichten van een programmatische aanpak en gebiedsverkenningen. 

INTERACTIEVE COMMUNICATIE MET BETROKKENEN
Tijdens de conceptfase van de RES ligt het accent op interactieve communicatie met stakeholders en besluitvormers bij overheden. Uiteindelijk zijn er drie zoekgebieden in de concept-RES opgenomen, één voor wind en twee voor een combinatie van zon en wind. 

OPSTELLING RES 1.0
Wij begeleiden ook de verdere uitwerking van de drie zoekgebieden. We doen dit via een participatief ontwerpend traject, waarbij verschillende stakeholders input leveren, dat resulteert in afgebakende gebieden met enkele voorbeelden van opstellings-varianten voor zon en wind. Op basis van dit onderzoek doen we een voorstel voor randvoorwaarden en criteria waaronder plaatsing van zon en wind acceptabel is. Deze gaan onder andere over landschappelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik, (financiële) participatie, solidariteitsafspraken tussen grondeigenaren, netimpact en marktstrategie. Op basis van deze randvoorwaarden en criteria wordt de markt uitgenodigd om invulling te geven aan de energieopgave.
Wilt u meer weten over de RES Drechtsteden of hoe we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken via de Programmaraad, neemt u dan gerust contact met ons op.

PROJECTFEITEN  
Uitdaging: invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en het opstellen van een gedragen RES voor de regio Drechtsteden.
Klant: gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam.
Locatie: regio Drechtsteden
Oplossing: door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de RES 1.0 en de focus te leggen op het mobiliseren van de aanwezige kennis in het gebied.

RESULTATEN
Een duurzame en gezonde leefomgeving voor de regio Drechtsteden
Een gedragen aanpak voor de inpassing van duurzame energiebronnen in de regio
De gemeenten kunnen de afgesproken bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 

ONZE ROL
Ron de Graaf, Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, is projectleider RES voor de regio Drechtsteden. Meike Kool ondersteunt hem bij het proces. Met ondersteuning van een team van inhoudelijke experts begeleidt Ron de Graaf het proces en stelt hij mede de concept-RES op.