Bewustwording in Friesland

In Friesland werken organisaties en inwoners al jaren samen aan duurzame projecten. Door het werk van de vele Friese energiecoöperaties en de deelname van Friesland aan de ‘Pilot Regionale Energiestrategieën’ is geïnvesteerd in samenwerking, bewustwording en draagvlak voor de energietransitie. De RES biedt Friesland de mogelijkheid om deze samenwerking te intensiveren en de impact te vergroten.

Draagvlak

Voor de Friese overheden is open dialoog de énige optie om draagvlak te creëren en te behouden. Dat betekent met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden voor duurzame energieproductie richting 2030 en 2050. Daarom werkt Friesland samen met maatschappelijke partners, de 18 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie én is er ruimte voor participatie van inwoners. Iedereen brengt eigen kennis, taken, bevoegdheden en middelen in. Alle stakeholders sluiten gezamenlijk aan op het ‘Fries Eigene’ en de RES sluit nadrukkelijk aan op bestaande lokale initiatieven.

Participatie

Bestuurders zijn betrokken via het bestuurlijk overleg, beleidsmedewerkers en de netbeheerder Liander via het ambtelijk overleg. In de regiegroep en de werkgroepen zaten vertegenwoordigers van deze partijen. Ook heeft de Friese Energie Alliantie (FEA) een plaats binnen de organisatiestructuur. De FEA is een overleg van maatschappelijke organisaties die een belang hebben in de RES Fryslân. Zij brengen maatschappelijke belangen voor het voetlicht, bevorderen samenspraak via hun achterbannen en zijn medeverantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma RES Fryslân.

Onze rol

Sinds eind 2019 is Royal HaskoningDHV samen met ProDo betrokken bij de Friese RES. Vanuit Royal HaskoningDHV is Marc Jager verantwoordelijk voor de bestuurlijke procesleiding, Anke Lodder voor de ambtelijke procesleiding en Lisanne Huijs voor de interne projectleiding. De Friese RES startte voor Royal HaskoningDHV met de project – en procesleiding voor het inhoudelijk ontwikkelen van de Groninger RES. Momenteel werken we ook in Friesland aan de eerste mijlpaal, namelijk de concept-RES. Die wordt in 1 juni 2020 aangeleverd aan het Nationaal Programma RES. Na de concept-RES levert iedere regio in maart 2021 de RES1.0 op. In het concept presenteert Friesland de duurzame elektriciteitsproductie in 2030 en worden de bovengemeentelijke vraagstukken in de warmtetransitie gedefinieerd. Ook wordt op weg naar RES1.0 gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

Krijg snel inzicht