Energie in Groningen

De term ‘energie’ is de regio Groningen niet onbekend. Van oudsher speelt de regio namelijk een belangrijke rol in de Nederlandse energieproductie. Eerst door de winning van turf en later door de winning van aardgas en grootschalige productie van elektriciteit in energie- en chemieclusters Eemshaven en Delfzijl. Helaas zijn de lusten van de uitgevoerde energieprojecten niet altijd in de regio terecht gekomen, terwijl de lasten wel in (delen van) de regio voelbaar zijn. De Groninger RES zet daarom in op het versterken van draagvlak voor energieprojecten, het eerlijk verdelen van lusten en lasten van de energietransitie, participatie in energieprojecten en werkgelegenheid. De RES doet bovendien recht aan de diversiteit van het Groninger landschap en het grote verschil tussen de ‘Stad Groningen en het Ommeland’.

Het proces

De input van werkgroepen – bestaande uit gemeentelijk experts, een communicatiebureau, een architectenbureau en netbeheerder Enexis – vormde het startpunt voor de Groninger RES. Hun input gaf inzicht in de mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsopwekking en duurzame warmteoplossingen in de gebouwde omgeving. Bovendien werd een plan voor communicatie en lokaal eigendom gepresenteerd. Tot slot werd een aantal ruimtelijke principes voor landschappelijke inpassing van energieprojecten gepresenteerd.

Draagvlak en participatie

Om bestuurlijk draagvlak voor proces en inhoud te borgen zijn stuurgroepvergaderingen en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierin beoordeelden bestuurders de inhoud van bevindingen uit de werkgroepen en gaven zij wensen over het proces aan. Op een aantal momenten was er participatie van netbeheerders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aangesloten in de stuurgroepvergaderingen. Zij hebben hun expertise en belangen ingebracht. Volksvertegenwoordigers zijn geïnformeerd via informatieavonden en geraadpleegd over de inhoud van de Groninger RES. In de regio Groningen is ervoor gekozen het basisbod te laten vaststellen door volksvertegenwoordigers voor het document wordt opgeleverd aan het Nationaal Programma RES.

Onze rol

Al sinds begin 2019 is Royal HaskoningDHV betrokken bij de Groninger RES. Marc Jager is verantwoordelijk voor de procesleiding en Daan Smit voor de projectleiding. Annemarie Rook en Marin Epema ondersteunden hen. De Groninger RES startte voor Royal HaskoningDHV met de project- en procesleiding en met het schrijven van het bestuurlijk startdocument. Na vaststelling van het startdocument door de volksvertegenwoordigingen is van start gegaan met de proces- en projectleiding voor het inhoudelijk ontwikkelen van de Groninger RES. Momenteel werken we aan de eerste mijlpaal, namelijk de concept-RES. Deze wordt in 1 juni 2020 aangeleverd aan het Nationaal Programma RES. Na de concept-RES levert Groningen net als iedere regio in maart 2021 de RES1.0 op.

RES Groningen: oog voor de lusten en de lasten | Royal HaskoningDHV

Burgerparticipatie in de RES

Om in de Regionale Energiestrategieën (RESen) tot de juiste keuzes te komen en tempo te houden, is een participatief besluitvormingsproces cruciaal. Hoe zou u inwoners betrekken bij de strategievorming in uw regio? En wat voor winst kan er worden geboekt met een dergelijke aanpak? Lees hier meer over in de whitepaper Burgerparticipatie in de Regionale Energie Strategieën.

Download de whitepaper

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

Krijg snel inzicht