West-Brabant in perspectief

Ook voor West-Brabant is de energietransitie een forse opgave. De regio bestaat uit 16 gemeenten en grenst aan de mainports van Antwerpen en Rotterdam en de Zeeuwse wateren. Het is een economisch belangrijke regio voor Nederland, waarin meerdere topsectoren goed zijn vertegenwoordigd. West-Brabant heeft daarnaast zeer waardevolle landbouwgronden met ruimte voor groei. De regio bestaat onder andere uit de steden Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal, huisvest het industriële cluster Moerdijk en staat in verbinding met een groot achterland.

Leidende principes

De regio heeft zijn ambities voor de RES verwoord in vier leidende principes: de economische versterking van de regio, de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie, een adaptieve benadering en het zorgvuldig gebruik van de ruimte in de regio. Deze principes vormen de basis voor een aanpak binnen en buiten de bebouwde omgeving. West-Brabant benut de kansen voor energietransitie binnen de bebouwde omgeving zo goed mogelijk. De urgentie en de omvang van de opgave vergen dat de regio ook kansen buiten de bebouwde omgeving benut.

RES West-Brabant: nieuwe energie in 2030 | Royal HaskoningDHV

Innovatieve technieken, multifunctioneel ruimtegebruik en energie-efficiëntie

Over de volle breedte van de transitie stimuleert West-Brabant de ontwikkeling van innovatieve technieken zoals geothermie of aquathermie, technieken die bijdragen aan minder of multifunctioneel ruimtegebruik. Daarboven is er ook aandacht voor maatregelen die de energie-efficiëntie verhogen of de kosten voor verduurzaming van gebouwen verlagen. Via een combinatie van deze sporen maken inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in West-Brabant vaart met de verduurzaming van de energievoorziening.

RES West-Brabant: nieuwe energie in 2030 | Royal HaskoningDHV

Adaptief ontwikkelpad

De Regionale Energiestrategie in West-Brabant is een integrale opgave voor alle sectoren in de regio. Een opgave die niet eindigt in 2030. De regio werkt nadrukkelijk toe naar de verduurzaming van de regionale én nationale energiehuishouding met 2050 als stip op de horizon. De strategie geeft de stappen en resultaten aan op weg naar 2030 en schenkt aandacht aan activiteiten en afspraken die nú nodig zijn. Het is een strategie die verduurzaming van industrie verbindt met de landbouwtransitie en met de regionale arbeidsmarkt. Een strategie die innovaties van bedrijven benut en een slim, adaptief pad voor de implementatie van innovaties neerlegt. De haalbaarheid en schaalbaarheid van veel innovaties is nu nog onzeker. Daarom is het goed dat er een RES 2.0 komt in 2023 en later vast ook 3.0 en 4.0; dat betekent stapsgewijs voorwaarts en onderwijl bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht.

“Het is cruciaal dat we deze eerste kleine stap met elkaar zetten en dat die stap ook lukt. Een goed gevoel en resultaat is de
basis voor grotere stappen daarna”

Greetje Bos, voorzitter Stuurgroep RES West-Brabant

Participatie

West-Brabant wil een energie- en warmtevoorziening die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen in de regio. De regio nodigt mensen nadrukkelijk uit voor participatie, om bij te dragen aan de uitvoering. Daarom werkt West-Brabant in de RES op een open en transparante manier samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. Dat is als volgt gedaan:

  • circa 80 verschillende stakeholders zijn betrokken in 3 werkateliers;
  • er zijn 5 bijeenkomsten geweest met een klankbordgroep van stakeholders;
  • de regio organiseerde 2 energiesafari’s voor betrokkenen in de regio;
  • inwoners zijn betrokken via straatgesprekken, enquêtes, klimaattafels en energiecafé’s;
  • raadsleden hebben o.a. in raadsinformatiebrieven en 3 informele regionale bijeenkomsten kennis kunnen maken en nemen van de RES.

Onze rol 

René Idema en Linda Bruin, beiden Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, zijn samen projectleider RES voor de regio West-Brabant. Sinds het begin van 2018 werken zij met de 16 gemeenten, het waterschap, de provincie en de netbeheerder aan de RES 2030. In een netwerk van een Kopgroep met 4 wethouders, een Stuurgroep met de 20 overheden, een Klankbordgroep met 25 publieke en private stakeholders, een 30-koppige ambtelijk Kernteam en een Programma-team hebben ze gewerkt en gestuurd op onderzoeken, bijeenkomsten, besluiten, communicatie, en productie van de concept-RES. René Idema schreef een blog over de belangrijkste learnings die uit het proces naar voren kwamen.

Burgerparticipatie in de RES

Om in de Regionale Energiestrategieën (RESen) tot de juiste keuzes te komen en tempo te houden, is een participatief besluitvormingsproces cruciaal. Hoe zou u inwoners betrekken bij de strategievorming in uw regio? En wat voor winst kan er worden geboekt met een dergelijke aanpak? Lees hier meer over in de whitepaper Burgerparticipatie in de Regionale Energie Strategieën.

Download de whitepaper

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

Krijg snel inzicht