Toekomst gebouwen | Royal HaskoningDHV

Foto: NLR Amsterdam hoofdgebouw vide 3e verdieping 

In het najaar van 2010 is in samenwerking met het NLR het project gestart en de aanpak vertaald in een plan voor de definititiefase en de verdere stappen naar ontwerp en realisatie. De ambitie van het NLR voor hun huisvesting was een flexibele opzet (gebruiksflexibiliteit en adaptief vermogen) met een afwisselende en comfortabele werkomgeving, waar creativiteit en ontmoeting centraal staat.
Wij zijn gestart met het verzamelen van alle ideeën en wensen en brachten de status van de bestaande huisvesting in kaart. Dit vormde de basis om een gestructureerd huisvestingsplan te presenteren met scenario’s voor de toekomstige werkomgeving en hun ambities op het gebied van duurzaamheid.

Dit plan hebben wij vertaald in Programma’s van Eisen voor beide locaties, met in het Technisch Programma van Eisen zeer specifieke technische eisen voor de faciliteitenruimten zoals testhallen en onderzoeksruimten. De werkplekconcepten zijn in afstemming met de organisatie verder door ons uitgewerkt, zowel de fysieke, virtuele als mentale omgeving. Voorafgaand aan het ontwerpproces heeft Royal HaskoningDHV een adviserende rol gehad bij het sluiten van de architecten- en adviseursovereenkomsten. Voormalig Royal Haskoning begeleidde de gehele aanbesteding, heeft de selectie- en gunningleidraad geschreven en geadviseerd in de besluitvorming en keuzes voor andere adviserende partijen. Voormalig DHV was als adviseur bouwfysica en brandveiligheid geselecteerd.

NLR Amsterdam - Een overzichtelijk ensemble

Eind 2013 waren de negen panden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe huisvesting. Na de Europese aanbesteding, is gestart met de realisatie van een nieuw kantoor met laboratoria en een onderzoekshal. Na een jaar is deze nieuwbouw opgeleverd en eind 2016 was ook de renovatie van de drie monumentale panden gereed (van oorsprong ontwerpen van architect Maaskant). De kantoren en onderzoekslaboratoria zijn rondom een centrale tuin gelegen. De voormalige windtunnel, een Rijksmonument, doet nu dienst als centrale plek waarin het bedrijfsrestaurant is gehuisvest. Het ensemble aan gebouwen heeft nu een heldere structuur, waardoor onderzoek en ontmoetingen bevorderd worden.

Toekomst gebouwen | Royal HaskoningDHV

Foto: NLR Amsterdam nieuwbouw kantoren op de bovenste verdieping

NLR Marknesse - Samenbrengen onderzoeksdisciplines

Voor Markesse is het ontwerptraject in het 2e kwartaal van 2015 afgerond met een bestek. Na een pauze van bijna een jaar, waarin wij de opdrachtgever adviseerden bij verder onderzoek naar financiering, aanbesteding en planning, is de uitvoering gestart in februari 2016. Hier is gekozen voor meer samenhang van de diverse afdelingen door deze dichter bij elkaar te brengen. Een dubbele kam-structuur van kantoren en onderzoekshallen heeft een nieuw en overzichtelijk centraal gebouw opgeleverd. De kam verbindt het landschap van de polder en de onderzoeksactiviteiten en bij samenkomst van de tanden van de kam zijn de ontmoetingen gefaciliteerd. De locatie Marknesse is grootschaliger dan in Amsterdam en heeft daardoor ruimte voor de grotere onderzoeksfaciliteiten. Hierbij zijn de complexe techniek en de dynamiek van de veranderingen hierin een interessante uitdaging geweest. Eind juni 2018 is ook deze locatie officieel geopend en is het NLR voor de komende jaren gereed voor innovaties en onderzoek.

Toekomst gebouwen | Royal HaskoningDHV

Foto: NLR Marknesse entreezijde

Na oplevering is Royal HaskoningDHV nog steeds betrokken gebleven bij de gebouwen. Onze assetmanagers hebben ondersteund bij het (her)inrichten van een efficiënte beheerorganisatie (Asset Informatie Management Systeem en BIM voor beheer).

Assetmanagement systeem

Tegelijkertijd met de oplevering van de nieuwbouw in Amsterdam wilde het NLR gereed zijn voor het beheer en onderhoud en is Royal HaskoningDHV gevraagd te ondersteunen bij het (her)inrichten van een efficiënte beheerorganisatie. Hierbij hebben we NLR meegenomen in de ontwikkelingen ten aanzien van efficiënt asset management, en welke instrumenten hierbij het beste ingezet kunnen worden conform ISO55000.

Toekomst gebouwen | Royal HaskoningDHV

Foto: NLR Amsterdam voormalig windtunnelgebouw, nu in gebruik als bedrijfsrestaurant

Om assetmanagement activiteiten te besturen, te coördineren en te beheersen is het belangrijk dat NLR ging beschikken over een assetmanagementsysteem. Dit zorgt voor betere risicobeheersing en het waarborgt dat de assetmanagementdoelstellingen op een consistente wijze zullen worden bereikt. Onze assetmanagers hebben het hele traject van marktonderzoek, uitvraag, gunning, inrichten en aansluiten van het Asset Informatie Management Systeem (AIMS conform ISO55000) begeleid.

Wil je na implementatie van het AIMS ook kunnen beschikken over actuele en betrouwbare informatie, hebben wij onderzocht op welke wijze informatie herbruikbaar is. Voor de nieuwbouw is gekozen om de ontwerp BIM modellen van de nieuwbouw te verrijken en zo een volwaardig BIM voor beheer te realiseren welke zijn informatie bidirectioneel uitwisselt met het AIMS. Voor de renovatie zijn de gereviseerde 2D AutoCAD tekeningen hergebruikt. Dit alles heeft geleid tot een actueel, betrouwbaar en gevuld instrument.