Scenariostudie en nieuwbouw European Patent Office in Rijswijk

Het hoofdgebouw telde 24 verdiepingen en gaf ruimte aan 1.300 kantoorwerkplekken, met een totale vloeroppervlakte van 60.000 m2. Het gebouw werd in 1971 in gebruik genomen en voldeed niet meer aan de huidige eisen van een moderne werkplek. Een grondige renovatie was eveneens noodzakelijk door bouwkundige gebreken van het gebouw.

Scenariostudie
Royal HaskoningDHV voerde een gedetailleerde scenariostudie uit, uitgewerkt in vier scenario's. De nadruk lag op financiële aspecten en afwegingen, maar ook de kwalitatieve, niet-financiële aspecten van de verschillende scenario’s werden met elkaar vergeleken zoals risico's, duurzaamheid, bereikbaarheid en imago. We adviseerden het Projectteam op basis van de uitkomsten van de studie over de beste keuze: sloop van het huidige pand en nieuwbouw in de omgeving van het huidige pand.

Voorbereiden van de nieuwbouw
Via aanbesteding zou ontwerp, uitvoering en sloop van het huidige hoofdgebouw uitgevoerd worden door een internationaal consortium.
Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht om de realisatie van het nieuwe gebouw voor te bereiden:

Gebruikersbegeleiding
De ruimtelijke en functionele randvoorwaarden voor het nieuwe gebouw (Programma van Eisen [PvE]), kwamen in een intensief samenwerkingsproces met het EPO tot stand. Tijdens een aantal workshops werden de eisen en wensen van het EPO geïnventariseerd en vertaald naar een PvE dat als uitgangspunt functioneerde voor verder ontwerp en realisatie van het nieuwe gebouw.

Opstellen D&B contract
Het integraal Design & Build contract bestond uit de onderdelen: basisovereenkomst, programma van functionele en ruimtelijke eisen, technisch programma van eisen, proceseisen (project- en kwaliteitsmanagement), en annexen met gedetailleerde informatie over het project. Het contract was maatwerk dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met het EPO en juridische adviseurs.

Begeleiden van aanbesteding
Tien internationale consortia werden uitgenodigd om een ontwerp te realiseren binnen de randvoorwaarden van het D&B-contract. Royal HaskoningDHV stelde met het EPO de aanbestedingsstrategie op en vertaalde die naar een gestructureerd aanbestedingsproces.

Kwaliteitsborging
Toetsing van processen tijdens de uitvoering van het werk.