Staalkaart biedt overzicht

Het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' ontwikkelt de zogeheten staalkaarten. Een staalkaart is geen compleet omgevingsplan, maar toont voor een afgebakend gebied of thema, in dit geval bedrijfsmatige activiteiten, aan de hand van voorbeeldregels, welke nieuwe mogelijkheden de Omgevingswet biedt om onderdelen van de fysieke leefomgeving en activiteiten te reguleren.

Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

Foto: voorblad staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan

Volgens Marco Lurks van VNG “wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel die herkenbaar en goed navolgbaar is.”

Een opvallend verschil met het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan regels gaat bevatten over de belasting door geluid, geur, trillingen en externe veiligheidsrisico’s door bedrijfsmatige activiteiten. Deze regels worden nu nog gesteld in het milieuspoor (omgevingsvergunning milieu en het activiteitenbesluit). De staalkaart bedrijfsmatige activiteiten gaat hier uiteraard uitgebreid op in.

Milieuzonering nieuwe stijl

Onderdeel van de staalkaart is een alternatieve benadering voor de nu nog veel gehanteerde VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. In aanloop naar de Omgevingswet heeft de VNG besloten de publicatie niet meer te actualiseren. De staalkaart biedt een alternatief, waarmee nu al aan de slag kan worden gegaan! Dit alternatief is in opdracht van de VNG door ons uitgewerkt in de VNG-uitgave Milieuzonering nieuwe stijl van mei 2019.

Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

Foto: Voorblad VNG uitgave milieuzonering nieuwe stijl