Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

De metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit. Tot 2040 komen er 250.000 woningen en veel arbeidsplaatsen bij en de mobiliteit groeit mee. Het mobiliteitssysteem rondom Amsterdam loopt tegen zijn grenzen aan. Dus wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de regio ook in 2040 goed bereikbaar is, zodat het prettige woon- en werkklimaat behouden blijft en iedereen slim, veilig en duurzaam van A naar B kan blijven reizen? Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken aan deze mobiliteitsvraagstukken in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Centrale rol voor openbaar vervoer

De energietransitie en de mobiliteitstransitie, die steeds meer vaart maken, verlangen dat het OV de groei in het aantal verplaatsingen opvangt. De Schipholspoortunnel is nu al een bottleneck in het landelijke spoorsysteem en beperkt het aantal treinen dat van, naar en tussen de landsdelen kan rijden. Het bestaande station Schiphol kan de reizigersvraag en transfer niet faciliteren. En met de toenemende vraag als gevolg van verstedelijking, groei en de mobiliteitstransitie gaat dat alleen maar meer knellen.

Ontvlechten van reizigersstromen

De problematiek wordt opgepakt als onderdeel van het het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). De oplossing ligt in het ontvlechten van systemen, waarbij (inter)nationale en regionale reizigers elk een eigen systeem hebben. Royal HaskoningDHV heeft voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het rijk onderzoek gedaan en verkenningen uitgevoerd en daarmee gezorgd voor objectieve, onafhankelijke beslisinformatie voor met name het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de Ringlijn, beide metrolijnen. De voor- en nadelen van metro, trein, tram en Bus Rapid Transit (BRT) zijn hiervoor uitgewerkt; doorgerekend met een vervoerwaardemodel en verrijkt met additionele analyses op knelpunten, reistijdwinsten en de transferanalyse. Voor de Noord/Zuidlijn is de op verzoek van het Nationaal Groeifonds een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. In november 2021 stelde we als consortiumpartner de integrale eindrapportage op.

Besluitvoming op komst

Op grond van de verrichte studies, analyses en verkenningen is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn. Het Nationaal Groeifonds heeft voor de Noord/Zuidlijn 1,5 miljard euro gereserveerd. De Vervoerregio, de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol willen samen ongeveer driekwart miljard euro bijdragen. In de tweede helft van 2022 worden naar verwachting de definitieve financiële knopen doorgehakt over dit essentiële project.

We zijn er trots op dat we onze domeinkennis hebben mogen inzetten om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de toekomstige bereikbaarheid, leefbaarheid en economisch vitaliteit in en om de corridor Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp.

Voor een project van deze omvang, met vergaande impact in de samenleving, is betrouwbare beslisinformatie onmisbaar. Royal HaskoningDHV heeft daarvoor gezorgd.

Arnoud Mouwen

Projectleider Vervoerregio