Onze oplossing
Het project bestaat uit verschillende bestekken die gefaseerd worden uitgevoerd. De voorbereiding is grotendeels afgerond en de realisatie is in volle gang. De werkzaamheden betreffen de RVOI-fasen 2 tot en met 7 en 10 en zullen starten op de Westvest, waar tramlijn 19 aftakt van de bestaande lijn 1. Tramlijn 19 vervolgt zijn weg over de Zuidwal. De Zuidwal kent de status van beschermd stadsgezicht. Op dit tracé wordt eerst de Kapelsbrug en vervolgens een fietstunnel gepasseerd. De tram-busbaan wordt op dit tracé gecombineerd met het overige verkeer. Na het Zuidpoortgebied krijgt tramlijn 19 een eigen vrije baan.

Het resultaat
Royal HaskoningDHV is ondermeer verantwoordelijk voor de engineering van de hoofdriolering (tot 1500mm), het inpassen van het HWA-systeem, het uitwerken van een gedetailleerd faseringsplan met bijbehorende uitvoeringsplanning, het opstellen van de vergunningsaanvragen, het opstellen van de kostenramingen (methodiek SSK), het uitvoeren van diverse onderzoeken (zoals het bepalen van de milieukundige kwaliteit van de ondergrond), het verlenen van advies (waaronder opstellen verhardingsadvies en geotechnische advisering), het opstellen van het weg- en spoorontwerp (met behulp van het driedimensionale ontwerppakket MX), het opstellen van het bovenleidingsontwerp en de engineering voor de kunstwerken.

De volgende disciplines zijn bij het werk betrokken:

  • Projectmanagement
  • Baan & Spoorbouw
  • Tractie Energievoorziening
  • Kunstwerken
  • Rioleringen, Kabels & Leidingen derden
  • Verkeerskunde
  • Wegenbouw
  • Systeemintegratie.