Energietransitie Staphorst | Royal HaskoningDHV

Foto: In het participatieproces werd een spelvorm gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de warmtevraag.

Energieneutraal in 2050

Het streven naar energieneutraliteit in 2050 gebeurt in samenhang met de Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel. In de RES wordt concreet afgesproken hoeveel energie de gemeenten, het waterschap en de provincie tot 2030 gaan opwekken. Ook wordt afgesproken wat deze partijen gaan doen om woningen en bedrijven te helpen om minder afhankelijk te worden van aardgas. Hiervoor worden zogenaamde warmteplannen opgesteld.

Bewustwording in energietransitie

De gemeente Staphorst is in dit kader een traject gestart om bewustwording te creëren rond de energietransitie en samen met haar inwoners tot een plan voor een duurzame energiemix te komen. Staphorst heeft de ambitie om zelfvoorzienend te worden en dat betekent dat zowel de warmte- als de elektriciteitsvraag moet worden verduurzaamd. De gemeente heeft de regie en heeft in deze fase intensief samengewerkt met verschillende belanghebbenden, ondernemers, netbeheerders en belangenverenigingen.

Participatieproces en draagvlak

Voor het participatie- en communicatieproces hebben Royal HaskoningDHV en COMcept samengewerkt en een eenvoudige en effectieve 'spelvorm' gebruikt om bewustwording bij de warmtevraag te creëren. Deelnemers aan bijeenkomsten konden bekertjes stapelen om inzicht te krijgen in potentiële warmteoplossingen. Geen computermodellen, maar een tastbare manier om bewustwording te creëren. Na het uitwerken in verschillende duurzame opties konden de participanten vervolgens nagaan wat de consequenties waren, bijvoorbeeld in relatie tot het ruimtebeslag van windmolen- en zonneparken. Het samen oplossen van deze puzzel gaf veel inzicht, en zal bijdragen aan het draagvlak voor de te nemen concrete maatregelen.

Kennisvergroting bij de gemeente

Het proces verliep stapsgewijs en we hebben de gemeente bij elke stap voorzien van technische expertise op het gebied van warmtemogelijkheden en elektriciteitsoplossingen in relatie tot de ruimtelijke vraagstukken die ontstaan. We hebben het totaalbeeld vervolgens verwerkt in een digitaal online rapport (iReport). Op basis daarvan kan de gemeenteraad de politieke afwegingen maken voor vervolgstappen. Het warmteplan moet uiteindelijk ook binnen de Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel worden ingepast. Een iReport vermindert de complexiteit van projecten en verbetert de besluitvorming door toegankelijke, digitale en interactieve teksten en visualisaties. Het is aantrekkelijk en begrijpelijk voor alle belanghebbenden. Daardoor zorgt het iReport voor maximaal stakeholderengagement.

Wouter Dijk, gemeente Staphorst: "Het team van Royal HaskoningDHV heeft veel kennis in huis op het vlak van de energietransitie. Wat ik daarnaast ook erg prettig vind, is de informele omgang en fijne samenwerking."

Edwin Hondorp en Anja Boekenoogen, adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV: 'We vinden het belangrijk om niet alleen de technische expertise te leveren, maar ook tools te bieden om het participatieproces te optimaliseren. Het verkrijgen van inzicht én draagvlak bij alle betrokkenen is essentieel.'

Het resultaat

We zijn trots dat de gemeente Staphorst nu, op basis van het interactieve iReport, een gefundeerde beslissing kan nemen over vervolgstappen in de energietransitie.