Het instellen van lokale omgevingswaarden vergt een verschuiving in het denken en handelen: van het toetsen van functies naar het faciliteren en stimuleren van gewenste ontwikkelingen en transities in de stad. Deze verkenning onderzoekt welke strategie het beste past bij de ontwikkeling en implementatie van omgevingswaarden. Denk hierbij aan aard en aantal van de waarden, maar ook de wijze waarop ze worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op basis van deskundigheid of juist inspiratie en dialoog. De ervaring die de gemeente heeft opgedaan bij het ontwikkelen van een omgevingsplan voor het gebied Binckhorst vormde een belangrijk vertrekpunt.

Eerste bevindingen

Job van den Berg begeleidt de gemeente Den Haag bij deze strategische verkenning met een team van milieukundige, bestuurskundige en juridische experts:

  • De eerste fase van de verkenning liet zien dat huidige omgevingswaarden, veelal gekoppeld aan beleidsdoelen, verspreid te vinden zijn over een groot aantal beleidsdocumenten en verordeningen;
  • In de praktijk van herinrichting, uitvoering, beheer en handhaving is het lastig om daar overzicht over te krijgen;
  • De doorwerking wordt bovendien beperkt, doordat concretisering in veel gevallen ontbreekt.

Verbeteren leefomgeving en duurzame energie

De ruimtelijke hoofdopgaven voor Den Haag zijn gezond, groen, duurzaam, verdichting, klimaatadaptie, economie en bereikbaarheid. Deze hoofdopgaven vormden het vertrekpunt in de volgende fase van de verkenning: het ontwikkelen van voorbeelden van Haagse omgevingswaarden. Daarbij onderzochten wij ook hoe een koppeling gemaakt kan worden tussen de ruimtelijk-fysieke opgaven en het verbeteren van sociale leefbaarheid. Dit deel van de verkenning sluit aan bij actuele beleids- of uitvoeringsopgaven: actualiseren en concretiseren van stadsbomenbeleid en -beheer, verbeteren van lokale luchtkwaliteit in een brede gezondheidsaanpak, gebiedsgerichte herontwikkelings- en herinrichtingsopgaven.

Verankering van resultaten en verbetering participatie

Op deze wijze werd verankering van de resultaten van de verkenning nagestreefd. Ook kon zo worden geverifieerd of en hoe programmering en monitoring van de omgevingswaarden in de praktijk vormgegeven kan worden. De verkenning besteedt daarnaast aandacht aan de doorwerking en betekenis van omgevingswaarden voor de werkwijzen, organisatie en de stad, zoals het verbeteren van participatie en samenwerking.