Spanningsveld ambities en budget
De gemeente is bezig met de omgevingsvisie. Op strategisch niveau zijn er allerlei ambities voor bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, inclusiviteit en leefbare wijken. Maar over de bijbehorende financiering moeten nog beslissingen worden genomen. Dat zorgt voor een spanningsveld, zeker ook in de openbare ruimte, want niet al die ambities zijn binnen de bestaande budgetten waar te maken. Het SAMP maakt dat spanningsveld inzichtelijk. 

Maatschappelijke impact centraal

De maatschappelijke impact staat centraal in de opdracht van de gemeente Apeldoorn. Het gaat expliciet om de meerwaarde voor burgers, bedrijven, bezoekers, de lokale gemeenschap als geheel, en hoe de gemeente daar ook in de openbare ruimte aan werkt. Een aanpassing van de gemeentelijke organisatie heeft de basis gelegd voor een integrale benadering. Er is een keten Openbare Ruimte gevormd, waarin de afdelingen Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie, Omgevingsbeleid en Beheer en Onderhoud samenwerken om te komen tot betere afstemming en meer synergie. De drie afdelingshoofden trekken samen op en dit gedeeld eigenaarschap is essentieel om mensen te verbinden, en om de integrale ambitie in de praktijk waar te maken.
 

Scenario’s en keuzerichtingen

Het SAMP wordt in 2022 gefaseerd opgesteld. Het begint met een notitie waarbij het doel is dat de gemeente Apeldoorn in het voorjaar van 2022 een door het bestuur vastgesteld beeld heeft van wat waardegestuurd beheer voor Apeldoorn betekent. Er worden knoppen aangegeven waar het gemeentebestuur straks aan kan draaien. Het is aan het bestuur om te besluiten aan welke knoppen het wil draaien, en hoe hard. Dat is een politieke keuze.

Adaptief inspelen op verandering

Het plan is niet statisch, maar adaptief. Het volgt de ontwikkelingen in de samenleving en in de techniek. Zo blijft het altijd mogelijk om in te spelen op veranderende behoeften van stakeholders en op maatschappelijke ontwikkelingen, of gebruik te maken van baanbrekende technologie die nieuwe deuren opent.
De wensen en ambities worden gekoppeld aan het programma voor onderhoud, vervanging en renovatie, zodat aanpassingen aan de openbare ruimte kosteneffectief kunnen worden aangepakt.

We hebben straks een scherp beeld van de manier waarop we beleid en uitvoering aan elkaar kunnen verbinden om integraal te werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Apeldoorn, nu en in de toekomst.

Almer de Jong

Adviseur assetmanagement Gemeente Apeldoorn

Wim Timmerman, adviseur strategisch assetmanagement en organisatieontwikkeling Royal HaskoningDHV
"Apeldoorn is een koploper omdat de gemeente op basis van gedeeld eigenaarschap op weg is naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte. Aan die inspirerende ambitie dragen we graag bij met onze multidisciplinaire kennis en ervaring."

ADAPTIEVE INFRASTRUCTUUR: OP WEG NAAR WAARDEGEDREVEN BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?


Ontdek meer