Over waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel zorgt dat bijna 900.000 inwoners van Midden-Brabant de beschikking hebben over goed drink- en oppervlaktewater en dat ze hun voeten droog houden. Dat doet het waterschap onder andere door het grondwaterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en dijken te onderhouden. Daarbij zorgt de organisatie dat het water in beken, sloten en meren in een gebied van 153.000 hectare van goede kwaliteit is. Het waterschap is genoemd naar de grootste rivier in het stroomgebied: De Dommel. Deze ontstaat in België en komt bij ’s-Hertogenbosch samen met de Aa in de Dieze.

Wateroverlast in beeld

Met een betrouwbaar en robuust watersysteem zorgt het Waterschap De Dommel dat inwoners in zijn werkgebied veilig kunnen ondernemen, wonen en recreëren. Door klimaatverandering staat dit streven onder druk. Daarom werkt het waterschap op verschillende niveaus samen met overheden, waterschappen en andere organisaties. Binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn eisen gesteld waaraan de organisatie moet voldoen. Passende maatregelen vereisen een goed beeld van de huidige en toekomstige wateroverlast. Op die manier is mogelijke overlast beter te voorspellen en zijn risico’s adequaat te beheersen.

Het hydrologisch modelinstrumentarium geeft het waterschap inzicht in wateroverlast. De hieruit voorkomende modellen vormen onder meer de input voor het beslissingsondersteunend systeem (BOS). Dit systeem geeft een compleet beeld van hoogwatersituaties en de samenhang met het waterbeheer. Het bestaande modelinstrumentarium voldeed niet meer aan de huidige eisen. De brondata voor het model is veranderd en er zijn inmiddels meer databronnen beschikbaar. Daarnaast was de koppeling tussen de systemen die het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater meten nog niet optimaal. Het waterschap zocht een partner die op basis van het bestaande model een robuust, gebruiksvriendelijk en state-of-the-art modelinstrument kon ontwikkelen. Daarmee kan het waterschap de wateroverlast door de klimaatverandering beter en betrouwbaarder in beeld brengen.

Hydrologische kennis en ervaring

“Royal HaskoningDHV heeft in goede samenspraak met het waterschap en adviesbureau HKV het oppervlaktewaterinstrumentarium opnieuw opgezet. Hierdoor hebben we nog beter inzicht in de wateroverlast in ons beheersgebied”, zegt Rob van Veen, strategisch adviseur bij Waterschap de Dommel. De experts van Royal HaskoningDHV hebben de hydrologische kennis om het modelinstrumentarium aan te laten sluiten bij de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Het ingenieursbureau combineert diepgaane inhoudelijke expertise met kennis van de specifieke situatie binnen het Waterschap De Dommel.

Het verbeterde model voldoet nu niet alleen aan de nieuwste eisen, maar is ook geheel opgezet in nauwe samenwerking met de eindgebruikers: de hydrologen van het waterschap. De hydrologen zaten zelf aan de knoppen bij het opstellen en verfijnen van het model. Dit draagt direct bij aan de effectieve toepassing binnen het waterschap. Verder is er tijdens de ontwikkeling bewust voor gekozen om ‘niet-hydrologisch werk’ zoveel mogelijk te automatiseren.

Nauwkeurige en betrouwbare berekeningen

Door specifieke processtappen te automatiseren, is het inzicht in de wateroverlast niet alleen sneller beschikbaar, ook de betrouwbaarheid is zeer groot. Op die manier besparen de hydrologen tijd die ze kunnen benutten om de resultaten te interpreteren en te vertalen naar concrete adviezen. Nauwkeurige berekeningen zorgen bijvoorbeeld voor betere ontwerpeisen en ontwerpen van het watersysteem. Het systeem wordt ook tijdens hoogwaters ingezet om overstromingen te beperken en de gezamenlijke afvoer- en bergingscapaciteit optimaal in te zetten. Hierdoor kan het waterschap nog beter anticiperen op wateroverlast. Het aangepaste modelinstrumentarium is inmiddels ook gebruikt bij de schadeafhandeling van de hevige wateroverlast in de zomer van 2016. Doordat het HMI goed georganiseerde en toegankelijke basisdata en gebieds- en doelspecieke modellen bevat, heeft het waterschap het voor verschillende cases kunnen inzetten.

Klaar voor de toekomst

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen heeft Royal HaskoningDHV het HMI ontwikkeld voor meerdere modelcodes. Hierdoor zijn de investeringen van het Waterschap De Dommel goed gewaarborgd. Bovendien is het modelinstrumentarium geschikt om een breed scala aan beleids- en uitvoeringsvragen te beantwoorden. Zo houdt het waterschap grip op wateroverlast door potentiële risico’s proactief te beheersen.