De uitdaging

De gezamenlijke inspanningen moeten ertoe leiden dat een ‘Vastgoedvisie 2030’ ontstaat die de strategie van de Radboud Universiteit ondersteunt en kaders biedt voor volgende vastgoedinvesteringen. Samenhang met Radboudumc was een randvoorwaarde, evenals een door stakeholders gedragen strategie en gefundeerde financiële besluiten. 
Het vastgoedbedrijf, Campus & Facilities, had daarbij behoefte aan een ‘beleidsrijk’ stuk met duidelijke kaders. De te ontwikkelen Campusstrategie moet kunnen dienen als basis voor besluitvorming over de Meerjaren Investerings Prognose. 

Onze oplossing

Onze aanpak bestond uit twee onderdelen. Enerzijds maakten wij gebruik van een proces-model.  Hierin hebben wij alle stakeholders bij elkaar gebracht om de nodige stappen te doorlopen en zo tot een nieuwe strategie te komen. Anderzijds hebben wij onze inhoudelijke expertise ingezet bij de inventarisatie van universitaire tendensen. Tevens hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de vraag en de mogelijkheden voor de campus en de beschikbare gebouwen.  

“Met de aanpak van Royal HaskoningDHV zijn alle belanghebbenden aan boord gekomen en gebleven. En er is bestuurlijk vertrouwen in de haalbaarheid en beheersbaarheid van de nieuw opgestelde Campusstrategie.”

Koen Fleuren, Hoofd Huisvestings- & Vastgoedmanagement,
Radboud Universiteit

Om de brede betrokkenheid van alle belanghebbenden te waarborgen is er een Regiegroep gevormd. Hierin zijn o.a. de directeuren bedrijfsvoering van alle faculteiten, universitaire medewerkers en de studenten vertegenwoordigd.

Na een interview ronde zijn in een aantal werkbijeenkomsten zeven ontwikkelprincipes geformuleerd. Op basis daarvan is een agenda met mogelijke interventies voor huisvesting en vastgoed opgesteld. 

Ontwikkelprincipes | Royal HaskoningDHV

De resultaten

Een toetsingskader voor vastgoed- en huisvestingsbeslissingen

De zeven ontwikkelprincipes geven richting aan hoe de universiteit en haar campus er in de toekomst uit kan zien. De Campusstrategie geeft handvatten aan bestaande en nieuwe initiatieven. Deze kunnen worden getoetst en geprioriteerd. 

Van strategie naar uitvoeringsbeleid

Resultaat van onze betrokkenheid is een gedragen Campusstrategie met een planhorizon van 10 jaar. Hierin vindt een vertaling plaats naar het Campusplan, inclusief Meerjaren Investerings Prognose met een planhorizon van 2 jaar. De Campusstrategie wordt iedere 2 jaar herijkt, iedere 5 jaar geëvalueerd en iedere 10 jaar vernieuwd. Zo zorgen we dat strategie praktijk wordt. 
 
 Download hier onze casestudy Radboud Universiteit